Vabade ametikohtade täitmise kord

31.05.17

KINNITATUD

Jõgevamaa Gümnaasiumi hoolekogu

17. mai 2017 protokolliga nr 11

 

Jõgevamaa Gümnaasiumi õppejuhi, õpetajate, tugispetsialistide ning teiste õppe- ja kasvatusala töötajate ametikohtade täitmiseks korraldatava konkursi läbiviimise kord

„Põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse" § 74 lg 6, § 73 lg (11) p 8 ja „Riigi üldhariduskooli hoolekogu moodustamise kord ja töökord" §4 p 8 ning Jõgevamaa Gümnaasiumi 17. mai 2017 hoolekogu protokolli nr 11 alusel.

1. Konkursi välja kuulutamine, dokumentide esitamine

1.1 Avaliku konkursi kuulutab välja Jõgevamaa Gümnaasium.

1.1.     Konkursiteade avaldatakse kohalikus ja/või üleriigilises väljaandes ja/või kooli veebilehel ja/või kooli sotsiaalmeedia kanalites. Vajadusel avaldatakse konkursiteade muudes väljaannetes ja/või veebilehtedel.

1.2.     Konkursiteade peab sisaldama vähemalt järgmisi andmeid:

1.2.1.      kooli nimi ja aadress;

1.2.2.      ametikoha nimetus ja ametikoha suurus;

1.2.3.      avalduse esitamise aeg ja viis;

1.2.4.      koos avaldusega esitatavate dokumentide loetelu.

1.3.     Konkurss loetakse väljakuulutatuks konkursiteate avaldamise kuupäevast.

1.4.     Kandidaat esitab komisjonile järgmised dokumendid:

1.4.1.      kirjalik sooviavaldus;

1.4.2.      elulookirjeldus (CV);

1.4.3.      haridust tõendavate dokumentide koopiad;

1.4.4.      motivatsioonikiri;

1.4.5.      ja muud töökuulutuses nõutud dokumendid.

1.5.     Kandidaatidele nende poolt kandideerimisel esitatud materjale ei tagastata, need säilitatakse konkursi materjalide ja protokollide toimikus.

1.6.     Kandidaadil on õigus:

1.6.1.      saada kinnitust, et dokumendid on kätte saadud;

1.6.2.      saada konkursi korraldamise ja konkursi osalemise tingimuste kohta kooli direktorilt täiendavat infot;

1.6.3.      anda enda kohta selgitusi;

1.6.4.      loobuda kandideerimisest konkursi jooksul;

1.6.5.      saada infot töö tasustamise tingimustest;

1.6.6.      saada teada enda kohta tehtud otsusest.

 

2.           Konkursikomisjoni moodustamine, kokkukutsumine ja värbamise protsess

2.1.                   Konkursi läbiviimiseks moodustab kooli direktor komisjoni, kuhu kuuluvad:

2.1.1.      kooli direktor (komisjoni esimees);  

2.1.2.      kooli õppejuht (õpetajate, tugispetsialistide ning teiste õppe- ja kasvatusala töötajate ametikohtade täitmiseks korraldatava konkursi korral; komisjoni aseesimees, kooli direktori puudumisel komisjoni esimees);

2.1.3.      töötajate esindaja;

2.1.4.      hoolekogu esindaja;

2.1.5.      õpilaste esindaja (õpilasesindusest).

2.2.     Konkursi kord, sh komisjoni töö kirjeldus esitatakse komisjoni liikmetele hiljemalt konkursiteates märgitud dokumentide esitamise tähtajaks.

2.3.     Komisjon moodustatakse hiljemalt konkursiteates märgitud dokumentide esitamise tähtajaks.

2.4.     Komisjon on otsustusvõimeline, kui koosolekust võtavad osa vähemalt pooled liikmetest, sealhulgas komisjoni esimees.

2.5.     Konkursi korraldamine protokollitakse ning iga kandidaadi kohta tehtud otsus kajastub protokollis. Protokollile kirjutavad alla koosoleku läbiviija ja protokollija.

2.6.     Komisjon võtab otsused vastu avalikul hääletamisel lihthäälteenamusega. Häälte võrdse jagunemise korral otsustab komisjoni esimehe hääl.

2.7.     Komisjoni esimees kutsub komisjoni esimese koosoleku kokku kümne (10) tööpäeva jooksul alates konkursiteates märgitud dokumentide esitamise tähtajast. Vajadusel ja võimalusel võib toimuda esimene koosolek ka e-koosolekuna.

2.8.     Komisjoni esimesel koosolekul:

2.8.1.      kuulatakse ära komisjoni esimehe ülevaade saabunud avaldustest ning ettepanekud konkursi edasise korraldamise kohta;

2.8.2.      viiakse läbi konkursi dokumendivoor;

2.8.3.      määratakse komisjoni järgmise koosoleku (vestlusvooru) toimumise aeg ja koht;

2.8.4.      otsustatakse teisi komisjoni pädevusse kuuluvaid küsimusi.

2.9.     Dokumendivooru tulemusel võtab komisjon iga kandidaadi kohta vastu otsuse vestlusvooru kutsumise või mittekutsumise kohta.

2.10. Vestlusvooru kutsutud kandidaatidele saadab komisjoni esimees välja kirjaliku teate, milles märgitakse kandidaatide hindamisele kutsumise aeg ja koht.

2.11.  Komisjoni esimees kutsub vestlusvooruks kokku komisjoni koosoleku.

2.11.1.                Enne vestlusvooru algust tutvustab komisjoni esimees kandidaatidele nende õigusi, komisjoni koosseisu ning kirjeldab konkursi läbiviimist.

2.11.2.  Vestlusvoorus on komisjoni liikmel õigus esitada kandidaadile küsimusi.

2.11.3.  Kandidaat võtab komisjoni koosolekust osa ainult vestluse ajal.

2.11.4.  Pärast vestlusvooru teavitab komisjoni esimees kandidaate vestlusvooru tulemustest.

2.13. Komisjonil on õigus vajadusel läbi viia värbamisprotsessi jooksul praktiliste ülesannete voor.

 

3.           Komisjoni lõplik otsus

3.1.     Vestlusvooru- ja/või praktilise ülesande vooru tulemusena võtab komisjon iga kandidaadi kohta vastu otsuse tema värbamise või mittevärbamise kohta.

3.2.     Komisjoni esimees edastab otsuse kandidaatidele kirjalikult hiljemalt viie (5) tööpäeva jooksul peale viimase vooru koosolekut.

3.3.     Kui konkursil osalemiseks ei esitatud ühtegi avaldust või komisjon loobub kandidaatide kinnitamiseks esitamisest, loetakse konkurss luhtunuks ja kuulutatakse välja uus konkurss või alustatakse töötaja sihtotsinguga.

3.4.     Konkursi võitnud isikuga sõlmitakse tööleping vastavalt poolte vahel saavutatud kokkuleppele.

3.5.     Töölepingut ei sõlmita konkursi võitnud isikuga, kui:

3.5.1.      isik loobus nimetatud ametikohale tööle asumisest;

3.5.2.      isik ei ole ilmunud määratud tähtajaks lepingut sõlmima, välja arvatud juhul, kui töölepingu sõlmimine lükkus edasi kuni kümneks kalendripäevaks isiku haiguse või ootamatult tekkinud isiklikku laadi takistuse tõttu.

3.7. Töölepingu mittesõlmimisel kuulutab komisjoni esimees välja uue konkursi või alustab sihtotsinguga. 

 

Vabade ametikohtade täitmise kord .pdf failina alla laadimiseks.

Toimetaja: NELE GRAVERSON