4.05.18

KINNITATUD

direktori 18.04.2018

käskkirjaga nr 1-2/5-2

JÕGEVAMAA GÜMNAASIUMI TÖÖ TASUSTAMISE JUHEND

 

  1. ÜLDSÄTTED

1.1. Jõgevamaa Gümnaasiumi (edaspidi: kool) töö tasustamise juhend (edaspidi: juhend) reguleerib koolitöötajate (edaspidi: töötaja) töö tasustamise põhimõtted ja korra.

1.2. Juhend on kättesaadav kooli veebilehel. Direktor rakendab juhendit õiglaselt, läbipaistvalt ning põhjendades töötasu korraldust puudutavaid otsuseid.

1.3. Töötaja töötasu kokku leppimisel ja maksmisel lähtutakse töölepingu seadusest, muudest asjakohastest õigusaktidest, kooli pidaja ja kooli direktori kehtestatud nõuetest, käesolevast juhendist ning arvestatakse koolile tööjõukuludeks eraldatud vahendite suurusega.

1.4. Töötajate isiklikud töö tasustamise tingimused lepitakse kokku juhendiga kooskõlas olevas töölepingus. Töötajaga töötasu kokku leppimisel arvestab kooli direktor töötaja ametikohale vastavat töötasu alammäära, töötaja tööülesandeid, töökoormust, pädevusi, töötulemusi, kogemusi ja kvalifikatsiooni ning õpetaja kutsestandardi taseme olemasolu. Kooli direktor selgitab töötajale tema töötasu kujunemist.

1.5. Töölepingus kokkulepitud töö tasustamise tingimusi võib muuta ainult töötaja ja direktori kirjalikul kokkuleppel (vormistatakse töölepingu lisana).

1.6. Käesolevat juhendit muudetakse seda reguleerivate õigusaktide muutmise korral.

 

  1. TÖÖTASU

2.1. Töötasu on töötaja ja kooli direktori vahel töölepingus kokkulepitud töötasu määr, mis hõlmab kõigi töölepingus ja ametijuhendis kokkulepitud ülesannete täitmist.

2.2. Töötasu arvestusperiood on kalendrikuu. Töötasu arvestatakse ajavahemiku eest, mil töötaja täitis tööülesandeid.

2.3. Vabariigi Valitsuse 22.08.2013 määruses nr 125 „Haridustöötajate tööaeg" nimetatud ametikohtadel lepitakse töötasu kokku arvestades täistööaega 35 tundi nädalas, teistel töötajatel 40 tundi nädalas.

2.4. Täistööajaga õpetajate töötasu ei või olla madalam Vabariigi Valitsuse 21.12.2017 määruses nr 196 „Põhikooli ja gümnaasiumi õpetaja töötasu alammäär" kehtestatud miinimumist. Teiste täistööajaga töötajate töötasu ei või olla madalam Vabariigi Valitsuse 21.12.2017 määruses nr 189 „Töötasu alammäära kehtestamine" kehtestatud töötasu alammäärast.

 

  1. MUUD TASUD

3.1. Lisatasu on tasu, mida makstakse töötajale tööülesande täitmise eest, mis ei ole määratletud tema töölepingus ega ametijuhendis. Täiendavate tööülesannete täitmises ja lisatasu suuruses lepivad kooli direktor ja töötaja kokku enne töö teostamise algust. Lisatasu täiendavate tööülesannete eest määrab kooli direktor kokkuleppel töötajaga ühekordse või tähtaegse lisatasuna.

3.2. Töötajale makstakse ületunnitöö ja riigipühal töötamise eest lisatasu või hüvitatakse kokkuleppel töötajaga ületunnitöö ja riigipühal töötamine vaba ajaga. 

3.3. Puuduva töötaja ülesannete täitmise eest üldtööaja sees lisatasu ei maksta. Kui puuduva töötaja asendamine tingib töötaja poolt ületundide tegemise, hüvitatakse töötajale punkti 3.2. alusel ületunnitöö.

3.4. Preemiat võib maksta tunnustusena töötajale väljapaistvate tööalaste saavutuste eest või erakordse panuse eest ühekordses projektis, lähtudes kooli eelarvelistest võimalustest ning koolis kehtestatud töötajate tunnustamise korrast. Preemia suuruse otsustab kooli direktor.

3.5. Tulemustasu on tasu, mida võib maksta kooli töötajale, lähtudes koolis kokkulepitud kriteeriumitest ja töötajaga peetud arenguvestluse tulemusest.

3.6. Lisatasu, preemia või muude tasude maksmise määrab direktor oma käskkirjaga.

3.7. Puhkusetasu arvestatakse Vabariigi Valitsuse 11.06.2009 määruse nr 91 „Keskmise töötasu maksmise tingimused ja kord" alusel.

 

  1. TASUDE MAKSMINE

4.1. Töötasu makstakse kord kalendrikuus kooli töökorralduse reeglites määratud ajal töötaja määratud pangakontole. Pangakonto muutmisest tuleb töötajal kirjalikult teavitada juhiabi.

4.2. Puhkusetasu kantakse töötaja pangakontole üle hiljemalt eelviimasel tööpäeval enne puhkuse algust või töötaja soovi korral puhkuse kasutamisele järgneval palgapäeval.

4.3. Lisatasud, preemiad või muud tasud makstakse vastavalt direktori käskkirjale.

4.4. Kooli palgaarvestaja väljastab töötajale teatise arvestatud töötasu, puhkusetasu, teiste tasude ja neist tehtud kinnipidamiste, samuti tema eest arvestatud sotsiaalmaksu ja töötuskindlustusmaksu kohta. Töötajal on õigus saada eelnimetatud tasude ja maksude kohta selgitusi direktorilt või palgaarvestajalt.

 

  1. TASUSTAMINE VÄLISVAHENDITEST RAHASTATAVATEST PROJEKTIDEST

5.1. Juhul, kui töötajale makstakse töötasu projekti vahenditest, vähendatakse kokkuleppel töötajaga proportsionaalselt kooli omavahenditest makstavat töötaja töötasu, vähendades vastavalt tema projektiga mitteseotud tööülesannete mahtu või muutes nende sisu.

5.2. Juhul, kui projekti täitmisega seotud ülesanne ei ole töötaja ametijuhendis või töölepingus fikseeritud, käsitletakse projekti täimisega seotud ülesannet kui täiendavat tööülesannet, mille eest on ette nähtud lisatasu lähtuvalt käesolevas juhendis sätestatule.

Toimetaja: NELE GRAVERSON