Jõgevamaa Gümnaasiumi raamatukogu ja teavikute kasutamise kord

19.09.16

I Üldsätted

1. Kooli raamatukogu põhiülesanne on toetada trükiste, audiovisuaalsete ja muude teabekandjate hoidmise ja kättesaadavaks tegemise kaudu kooli õppekava järgset õpet, arendada õpilaste iseseisva õpitöö ja teabe hankimise oskust ning lugemishuvi.

2.Raamatukogu lugejateks on Jõgevamaa Gümnaasiumi õpilased ja koolitöötajad.

3. Raamatukogu teenused – kohalkasutus, kojulaenutus, arvutite kasutus – on tasuta.

4. Arvutite kasutamisel on eelisõigus õpilasel, kes soovib seda kasutada õppe-eesmärgil.

5. Raamatukogu laenutab lugejatele raamatuid, lugereid ja muid teavikuid nii raamatukogus kasutamiseks kui ka koju.

 

II Lugejateeninduse korraldus

6. Lugejaks registreeritakse uusi õpilasi õppeaasta alguses klassinimekirja alusel, koolitöötajad isikut tõendava dokumendi alusel.

7. Lugejate andmeid kontrollitakse ja täpsustatakse vastavalt vajadusele.

8. Teavikute laenutamise pikkus on üldjuhul 21 päeva. Vastavalt vajadusele ja teavikute nõudlusele on raamatukogujuhatajal õigus laenutustähtaega lühendada või pikendada.

9. Koju laenutatud raamatute tagastamistähtaega võib pikendada korduvalt, kui raamatule ei ole nõudlust.

10. Koju ei laenutata teavikuid, mis on mõeldud kohapeal lugemiseks (teatmekirjandus, entsüklopeediad jne), uusi ajakirju ja ajalehti, eriti väärtuslikke ja haruldasi ainueksemplare.

11. Võlglastele ei laenutata raamatuid ja teisi teavikuid, k.a. lugereid.

12. Kui lugeja soovib, pannakse ta teda huvitava, kuid teiste lugejate käes oleva raamatu saamiseks järjekorda.

13. Õpilased tagastavad kõik õppeaasta jooksul laenutatud teavikud raamatukokku õppeaasta lõpul juunis.

 

III Lugeja vastutus

14. Lugeja ei tohi oma tegevusega kahjustada raamatukogu teavikuid ja muud vara ega segada tööd raamatukogus.

15. Õpilaste tekitatud ainelise kahju hüvitab õpilane või tema vanem vastavalt kokkuleppele.

16. Lugeja peab raamatuid ja teisi teavikuid hoolikalt hoidma, nende saamisel kontrollima korrasolekut ja rikkumisest teatama raamatukoguhoidjale.

17. Raamatukogu kasutamiskorda korduvalt rikkunud lugejalt võib raamatukogu kojulaenutamise õiguse ära võtta.

 

IV Õpikute laenutamise kord

18. Õpilasele vajaminevad õpikud, tööraamatud, töövihikud ja töölehed väljastab raamatukogujuhataja või aineõpetaja. Õpikute jagamise aluseks on õppejuhi poolt koostatud õppeplaan ja sellest tulenevad raamatukogujuhataja kokkulepped aineõpetajatega.

19. Klassiruumides asuvate õpikute eest vastutab aineõpetaja, kes korraldab õpikute õpilaste kasutusse andmise ja korrasoleku.

20. Õpilane on kohustatud õpikut korralikult hoidma. Õpikule tuleb ümber panna paber või õpik kiletada.

21. Õpilane on kohustatud koheselt teatama kadunud või rikutud õpikust raamatukoguhoidjale või aineõpetajale. Piiratud teovõimega lugeja tekitatud kahju hüvitab lapse vanem või seaduslik esindaja.

22. Kaotatud, mitte tagastatud või rikutud riiklikule õppekavale vastav õpik tuleb asendada uue eksemplariga või hüvitada rahaliselt kuni kolmekordse kaanehinna ulatuses. Riiklikule õppekavale mitte vastav õpik asendatakse uuega või hüvitatakse ühekordse kaanehinna ulatuses. Kaotatud või rikutud luger hüvitatakse ühekordse hinna ulatuses.

23. Hinnangu sellele, kas teavik on rikutud või mitte annab kooli direktor koos raamatukogu juhatajaga või õpiku puhul koos aineõpetajaga.

24. Perioodi lõppedes tagastatakse uueks perioodiks mittevajalikud õpikud vastavalt eelnevale kokkuleppele koheselt raamatukokku või aineõpetajale.

25. Õpikud peavad olema puhastatud ja korrastatud.

26. Õpikud laenutatakse õpilastele maksimaalselt üheks õppeaastaks.

27. Arvestust järele vastavad õpilased tagastavad õpiku pärast järelevastamise toimumist, olles sellest aineõpetajat või raamatukogujuhatajat eelnevalt informeerinud.

28. Pärast õppeaasta III perioodi lõppu tagastab õpilane raamatukokku või aineõpetajale kõik õpikud, raamatud jm teavikud. Järelevastajad tagastavad kokkuleppel raamatukogu juhatajaga või aineõpetajaga õpikud hiljemalt uue õppeaasta alguseks.

29. Lõputunnistuse ja koolist lahkumisel dokumendid saab õpilane kätte siis, kui kõik võlgnevused kooli raamatukogu ees on likvideeritud.

Toimetaja: NELE GRAVERSON