Kohustuslike kursuste kavad 2023/2024

Jõgevamaa Gümnaasium
           
Kõigi Jõgevamaa Gümnaasiumi ainekavade aluseks on riikliku õppekava õpitulemused. Antud tabelis tuuakse välja õppe rõhuasetused ning kooli eripärast tulenevalt kõige olulisem, ümber kirjutamata riiklikus õppekavas olevat.

Ainevaldkonnad:

Toimetaja: NELE GRAVERSON