Kiidetud heaks 29.10.2020  hoolekogu koosolekul nr 1-4/19/2020  

Kiidetud heaks 27.10.2020  õpilasesinduse koosolekul nr 6-4/17/2020 

Kiidetud heaks 28.10.2020  õppenõukogu koosolekul nr 1-5/18/2020   

 

KEHTESTATUD  

direktori 30. oktoober 2020  

käskkirjaga nr 1-2/30/2020  

 

 

JÕGEVAMAA GÜMNAASIUMI KODUKORD 

I ÜLDSÄTTED 

 1. 1. Kooli kodukord on õpilasi ja koolitöötajaid siduv kokkulepe, mis lähtub Põhikooli- ja gümnaasiumiseadusest, muudest seadustest ja dokumentidest. Lisaks arvestab kooli kodukord üldiste väärtuste ja käitumise heade tavadega. Kodukord reguleerib igapäevast suhtlemist, käitumist ja ühistegevust koolis. 

 1. 2. Kooli kodukord ja sellesse tehtavad muudatused arutatakse läbi kooli õpetajate poolt ning esitatakse enne kehtima hakkamist arvamuse avaldamiseks õppenõukogule, õpilasesindusele ja hoolekogule. 

 

II KOOLIPÄEVA KORRALDUS 

 1. 3. Koolipäevadel avatakse koolimaja uksed reeglina kell 7.30 ja suletakse 19.30. 

 1. 4. Õppetunnid algavad kell 8.30. Õppetunni kestuseks on 75 minutit. 

 1. 5. Vahetund kestab 10 minutit ja lõunapaus 40 minutit. Õpilaste toitlustamine toimub Jõgeva Põhikooli sööklas ja kooli kohvikus. 

 1. 6. Õppetundide ajad: 

8.00-8.25 konsultatsioonid, töö andekatega  

1. tund 8.30-9.45 

2. tund 9.55-11.10 

3. tund 11.20-12.35 

Söömine 12.35-13.15 

4. tund 13.15-14.30 

5. tund 14.40-15.55 

 1. 7. Iga õppetunni alguses kõlab kaks koolikella: esimene kell 2 minutit enne tunni tegelikku algust on klassi suundumise märguandeks, teise kella helisedes on õpilane klassiruumis tunnitööks valmis. 

 1. 8. Õppetundi alustab ja lõpetab õpetaja. 

 1. 9. Õppetundidesse jõutakse õigeaegselt. Hilinemise korral teatatakse põhjused aineõpetajale ja klassijuhatajale. 

 1. 10. Õpetaja puudumisel õppetunnist teavitab õpperühma esindaja sellest kooli juhtkonda. 

 1. 11. Muudatusi õppetöös ja kooli päevakavas on lubatud teha ainult kooli juhtkonna teadmisel ja nõusolekul. 

 1. 12. Muudatustest tunniplaanis teavitab õpilasi üldjuhul klassijuhataja või õppejuht. 

 1. 13. Üldkoosolekud õpilastele toimuvad juhtkonna teadmisel ja nõusolekul. 

 1. 14. Koolis on kasutusel veebipõhine õppeinfosüsteem Stuudium. Stuudiumi kasutajaks peab olema iga õpilane ja vähemalt üks tema lapsevanematest või eestkostja või ametlik esindaja (edaspidi vanem). Kõik adressaatidele Stuudiumi kaudu saadetud info loetakse kättesaaduks. 

 1. 15. Koolis korraldatavad üritused lõpevad reeglina hiljemalt kell 22.00. 

 1. 16. Koolimajas kantakse vahetusjalatseid. Vahetusjalatseid hoitakse reeglina garderoobis vastavas riiulis. 

 1. 17. Õpilased hoiavad üleriideid garderoobis. 

 1. 18. Õpilasel on õppevahendite hoidmiseks oma koolikapp. 

 1. 19. Koolitöötajate ja külaliste sõidukite parkimiseks on mõeldud kooli ees asuv parkla. Õpilaste sõidukite parkimiseks on mõeldud kooli taga asuv parkla. Jalgrataste hoiustamiseks on koolimaja ees jalgrattaparkla. 

 1. 20. Koolis viibijad võivad lifti sihtotstarbeliselt kasutada. Lifti kasutamise eesõigus on õppematerjalide transportimisel. Lifti ei tohi kasutada häire korral. 

 1. 21. Koolimajas, kooli territooriumil ja kooli poolt korraldatud üritustel, õppekäikudel ja ekskursioonidel on keelatud tubakatoodete, alkohoolsete jookide ja teiste sõltuvusainete omamine ja/või tarvitamine ning hasartmängud. 

 

III KOOLI PÄEVAKAVAS ÕPILASELE KOHALDUVA OSA TEAVITAMINE  

 1. 22. Õpilasele ja õpilase vanemale tehakse õpilasele kohalduv osa päevakavast teatavaks õppejuhi poolt Stuudiumi kaudu vähemalt üks nädal enne tegevuse toimumist. 

 

IV ÕPPEVORMI MUUTMINE 

 1. 23. Õppevormi muutmise otsuse võtab vastu direktor, kes on eelnevalt otsuse kooskõlastanud Haridus- ja Teadusministeeriumiga ning vajadusel konsulteerinud riigiametkonnaga (Terviseamet, Päästeamet, Politsei- ja Piirivalveamet, RKAS jmt). Otsus vormistatakse käskkirjana.  

 1. 24. Otsus ja selle põhjused edastatakse kirjalikult Stuudiumi kaudu õpilastele, õpetajatele ja vanematele, võimaluse korral korraldatakse ka koosolek. 

 

IV ÕPILASE ÕIGUSED 

 1. 26. Jõgevamaa Gümnaasiumi õpilasel on õigus: 

 1. 26.1. võtta osa õppetööst; 

 1. 26.2. kooli juhtkonnalt ja õpetajatelt teavet koolikorralduse, õppimisvõimaluste ja hindamise kohta; 

 1. 26.3. enda huvidele ja võimetele vastav õppesuund ning pakutavate valikkursuste hulgast täiendavaid valikaineid; 

 1. 26.4. saada õppekavas ettenähtu omandamiseks täiendavat õpiabi; 

 1. 26.5. saada esmast meditsiinilist ja psühholoogilist abi; 

 1. 26.6. saada karjäärinõustamist; 

 1. 26.7. olla valitud kooli õpilasesindusse ning õpilaste esindajaks kooli hoolekogusse ja/või õppenõukogu tegevusse; 

 1. 26.8. teha õpilasesindusele, kooli juhtkonnale ja/või õpetajatele ettepanekuid õppe- ja kasvatustegevuse ning õppekavavälise tegevuse kohta; 

 1. 26.9. osaleda kooli huviringide töös ja õppekavavälises tegevuses; 

 1. 26.10. õpetaja loal kasutada tunnis eesmärgipäraselt mobiilse tehnoloogia vahendeid (süle- ja tahvelarvuti, nutitelefon); 

 1. 26.11. pöörduda õppe- ja kasvatustegevust puudutavate vaidlusküsimuste lahendamiseks klassijuhataja, kooli juhtkonna, hoolekogu ning Haridus- ja Teadusministeeriumi poole; 

 1. 26.12 olümpiaadi koolivoorus osaleval õpilasel on õigus olla samal päeval õppetööst vabastatud, piirkondlikuks olümpiaadiks või ainealaseks võistluseks valmistuval õpilasel on õigus ühele ja üleriigilise olümpiaadi eel kahele vabale päevale. 

 

V ÕPILASE KOHUSTUSED 

 1. 27. Jõgevamaa Gümnaasiumi õpilane: 

 1. 27.1. osaleb õppetöös kooli tunniplaani ja õppekorralduse kohaselt; 

 1. 27.2. täidab õpiülesandeid ning omandab teadmisi ja oskusi oma võimete kohaselt; 

 1. 27.3. tagab tunnis töörahu ega sega kaasõpilasi; 

 1. 27.4. külastab Stuudiumi igal koolipäeval; 

 1. 27.5. käitub viisakalt kaasõpilaste ja täiskasvanutega, austab üldtunnustatud ühiselu reegleid; 

 1. 27.6. järgib tervislikke eluviise; 

 1. 27.7. hoiab enda ja kooli head mainet; 

 1. 27.8. täidab kooli kodukorda ja järgib Eesti Vabariigi seadusi; 

 1. 27.9. täidab „Kooli raamatukogu ja teavikute kasutamise korda"; vastav kord on kättesaadav raamatukogus ja kooli kodulehel; 

 1. 27.10. kooskõlastab kooli ruumide kasutamise kooli juhtkonnaga; 

 1. 27.11. äidab mõjutusmeetmeid ja kasutab kokkulepitud tugimeetmeid; 

 1. 27.12. on välimuselt ja riietuselt korrektne, aktusel pidulik; 

 1. 27.13. suhtub kooli varasse hoolivalt ja tagastab kooli poolt väljastatud vahendid õigeaegselt. Õpilane (piiratud teovõimega õpilase puhul tema vanem) hüvitab koolile teadlikult või hoolimatusest tekitatud materiaalse kahju. 

 

VI ÕPILASPILETI KASUTAMINE  

 1. 28. Jõgevamaa Gümnaasiumis on kasutusel elektrooniline õpilaspilet (e-õpilaspilet), mis tõendab, et õpilane õpib Jõgevamaa Gümnaasiumis.  

 1. 29. E-õpilaspilet väljastatakse kehtivusajaga kolm aastat. Tähtaja möödudes on vajalik taotleda uus pilet.  

 1. 30. E-õpilaspilet kuulub koolile ning on väljastatud konkreetsele õpilasele. Õpilaspiletit ei tohi anda teistele kasutada. Leitud õpilaspilet tuleb tuua kooli administraatorile.  

 1. 31. Õpilase väljaarvamisel kooli õpilaste nimekirjast on õpilane või vanem/seaduslik esindaja kohustatud tagastama e-õpilaspileti koolile.  

 1. 32. Tagastatud e-õpilaspilet hävitatakse. 

 

 

VII ÕPPETÖÖST PUUDUMINE 

 1. 33. Puudumisest ja selle põhjusest teavitab vanem klassijuhatajat üldjuhul Stuudiumi kaudu esimesel võimalusel, aga mitte hiljem kui samal päeval. Kui õpilane peab õppetöö ajal ootamatult koolist lahkuma, on ta kohustatud sellest teavitama klassijuhatajat ja aineõpetajat.  

 1. 34. Kooli esindamisel teavitab õpilase juhendaja klassijuhatajaid, aineõpetajaid ja kooli juhtkonda õpilase puudumisest Stuudiumi kaudu esimesel võimalusel. 

 1. 35. Enam kui kahe järjestikuse koolipäeva pikkuse puudumise korral mittetervislikel põhjustel teavitab vanem kooli juhtkonda esimesel võimalusel. Seejärel kohtub õpilane kooli juhtkonnaga, pärast mida teavitab aineõpetajaid, klassijuhatajaid ja juhtkonda oma puudumisest Stuudiumi kaudu ning võtab vastutuse oma õpitulemuste ja saavutuste eest puudutud ajal, tehes iga aineõpetajaga eraldi kokkulepped. 

 1. 36. Kehalise kasvatuse tunnis füüsilise koormuse piirangu vajadusest teavitab õpilane või vanem aineõpetajat enne tunni toimumist. Õpilane täidab sel juhul talle kehalise kasvatuse õpetaja poolt tunni alguses antud õpiülesandeid õpetaja poolt määratud kohas. 

 1. 37. Hilinemine, mis ei võimalda õpilasel ainetunnis sisuliselt osaleda, võrdsustatakse puudumisega. Selle üle otsustab aineõpetaja lähtudes konkreetse ainetunni ülesehitusest ja õpilase hilinemise ajast ning põhjusest. 

 

 

VIII HINDAMISEST, HINNETEST JA HINNANGUTEST TEAVITAMINE 

 1. 38. Õpilaste hindamise korraldus ja põhimõtted on kirjas kooli õppekavas, millega on võimalik tutvuda kooli kodulehel. Vajadusel tutvustatakse hindamise korraldust ja põhimõtteid vanemate koosolekul või individuaalselt. 

 1. 39. Aineõpetaja selgitab õpilastele kursuse alguses, kuidas kujuneb kursuse kokkuvõttev hinne. Aineõpetaja kirjutab kursuse hindamise põhimõtted Stuudiumi ainekursuse esimese tunni sissekandesse ja fikseerib kontrolltööde ajad Stuudiumi kontrolltööde graafikus. 

 1. 40. Õpilasi ja vanemaid teavitatakse hinnetest ja hinnangutest Stuudiumi kaudu. Aineõpetaja kannab hinded Stuudiumisse hiljemalt 5 õppepäeva jooksul pärast õppeülesande sooritamist või aastaplaanis ettenähtud ajaks. 

 

IX ÕPILASTE TUNNUSTAMINE JA KIITMINE 

 1. 41. Väga heade õpitulemuste korral võib tunnustada õpilast kiituskirja ja kuld- või hõbemedaliga. 

 1. 42. Koolipoolne tunnustus on:  

 1. 42.1. tunnustav pilk, 

 1. 42.2. suuline kiitus, 

 1. 42.3. kirjalik tunnustus, 

 1. 42.4. kooli meene, 

 1. 42.5. ainekiituskiri, 

 1. 42.6. kiituskiri koos meenega „Kooli põhiväärtuse kandja", 

 1. 42.7. kiituskiri koos meenega „Silmapaistva pädevuse eest ühes valdkonnas", 

 1. 42.8. kiituskiri koos meenega „Pikim arenguhüpe", 

 1. 42.9. kiituskiri „Väga hea õppimise eest", 

 1. 42.10. tänukiri, 

 1. 42.11. diplom, medal, karikas, 

 1. 42.12. direktori meene, 

 1. 42.13. parimate õppijate õppekäik. 

 1. 43. Õpilase tunnustamise põhimõtted ja tingimused on määratud Jõgevamaa Gümnaasiumi tunnustamise korras, mis on leitav kooli kodulehelt. 

 

X JÄLGIMISSEADMESTIKU KASUTAMINE 

 1. 44. Kooli koridorides ja välisterritooriumil kasutatakse pilti salvestavat jälgimisseadmestikku, mis töötab ööpäev läbi. 

 1. 45. Jälgimisseadmestiku on paigaldanud, seda haldab ja hooldab Riigi Kinnisvara ASi lepinguline partner. Territooriumile sisenejat teavitatakse vastavate kleebistega. 

 1. 46. Jälgimisseadmestikku võib kasutada Jõgevamaa Gümnaasiumi hoone, territooriumi ja territooriumile paigaldatud vara kaitseks ning territooriumil viibivate isikute ja vara kasutajate turvalisust ohustava olukorra ennetamiseks, olukorrale reageerimiseks ning korrarikkumise menetlemisel asitõendite väljaselgitamiseks. 

 1. 47. Juurdepääsuõigus jälgimisseadmestiku otsepildile ja salvestistele on kooli direktoril ja administraatoril. 

 1. 48. Jälgimisseadmestiku salvestisi antakse välja vaid õigusrikkumise menetluses õigusrikkumist seaduse kohaselt menetleva asutuse nõudmisel. Kolmandad isikud esitavad salvestuse nägemiseks kirjaliku taotluse direktorile, kes otsustab taotluse rahuldamise või mitterahuldamise, arvestades Isikuandmete kaitse seadust. 

 1. 49. Jälgimisseadmestiku salvestisi hoitakse koolis salvesti kõvakettal, mis asub kooli tehnilises ruumis ja salvestised säilivad 30 päeva. 

 1. 50. Salvestiste vaatamise kohta tehakse vastav märge administraatori poolt hallatavasse dokumenti.   

 

 

XI VAIMSE JA FÜÜSILISE TURVALISUSE TAGAMINE, ENNETAMINE, REAGEERIMINE, JUHTUMITEST TEAVITAMINE NING NENDE LAHENDAMINE  

 1. 51. Kool tagab õpilase koolis viibimise ajal tema vaimse ja füüsilise turvalisuse ning tervise kaitse. 

 1. 52. Vaimse ja füüsilise turvalisuse tagamise eest kannavad hoolt ning vastutavad kõik koolitöötajad ja õpilased nii kooli territooriumil kui ka väljaspool kooli territooriumi toimuvatel koolisündmustel 

 1. 53. Õpilaste ja koolitöötajate vaimset ja füüsilist tervist ohustavate olukordade ennetamiseks viiakse läbi koolitusi ja õppusi, kasutatakse jälgimisseadmestikku. Kool võib õpilaste ja koolitöötajate turvalisust ohustava olukorra ennetamiseks ning olukorrale reageerimiseks kasutada kooli territooriumil jälgimisseadmestikku turvaseaduses sätestatud tähenduses ja korras, arvestades isikuandmete kaitse seaduses sätestatud nõudeid. 

 1. 54. Kooli infosüsteemid on kasutaja privaatsusele turvalised. Kool teeb järjepidevat teavitustööd interneti turvalise kasutamise oskuste teemal, et ennetada küberkiusamist ja andmete väärkasutamist ning sellele vastu seistaKüberkiusamise juhtumi korral teeb juhtumi märkaja võimalusel kuvatõmmise ning pöördub juhtumi lahendamiseks õpilasnõustaja või veebipolitsei poole. 

 1. 55. Vaimse ja füüsilise turvalisuse tagamiseks ja ennetamiseks: 

 1. 55.1. on keelatud igasuguse vaimse ja füüsilise vägivalla kasutamine; 

 1. 55.2. on keelatud käituda teist isikut häirival või ohtu seadval viisil, mis on sätestatud Korrakaitseseaduses §55 lõige 1;  

 1. 55.3. on keelatud pildistamine ja salvestiste tegemine ilma kohalolijate nõusolekuta; 

 1. 55.4. on keelatud nii kooli territooriumil kui ka väljaspool kooli territooriumi toimuvatel koolisündmustel kaasas kanda turvalisust ohustavaid esemeid, mis on loetletud Põhikooli- ja gümnaasiumiseaduses §44 lõige 11;  

 1. 55.5. ei ole soovitatav väärisesemete, raha jm jätmine garderoobi. Samuti ei ole soovitatav nende jätmine järelevalveta mujal kooli ruumides. Kool ei vastuta omaniku hooletusest kaduma läinud esemete eest. Kui leitakse kellelegi teisele kuuluv ese, siis tuleb see viia kooli administraatori kätte, kes teavitab leitud esemest Stuudiumi kaudu Esemeid hoitakse õppeaasta lõpuni administraatori ruumis ja antakse üle eset detailselt kirjeldada oskavale omanikule. Esemed, millele järgi ei tulda, utiliseeritakse õppeaasta lõpus.  

 1. 55.6. hoiavad õpilased oma õppevahendite kapi lukus. Kui õpilane on kapi võtme kaotanud, avab kapi õpilase juuresolekul administraatorKeelatud eseme valdamise kahtluse korral võib õpilase kapi avada õpilase juuresolekul ka administraator. Kaotatud kapivõtme või rikutud kapiluku korral pöördutakse administraatori poole ning õpilane kompenseerib kulu.  

 1. 56. Keelatud eseme või aine valdamise kahtlusega seotud toimingust teavitatakse politseid ning õpilase vanemaid või seaduslikku esindajat 

 1. 57. Ohuolukorra märkamisel teavitab õpilane ohuolukorrast lähimat koolitöötajat, kes hindab, kas olukorra lahendamine on tema võimuses ja pädevuses. Kui ohuolukorra lahendamine on koolitöötaja võimuses ja pädevuses, siis ta lahendab olukorra ning teavitab olukorrast ja selle lahendamisest õpilasnõustajat (vaimnkeskkond ja füüsilinturvalisus) või administraatorit (füüsilise keskkonna turvalisus). Õpilasnõustaja ja administraator teavitavad ohuolukorrast ja selle lahendamisest kooli direktorit.  

 1. 58. Ohuolukorra märkamisel, mille lahendamine ei ole koolitöötaja võimuses ja pädevuses, teavitab töötaja sellest kooli administraatorit, juhiabi, õpilasnõustajat, õppejuhti või direktoritKui ohuolukorra lahendamine on eelnimetatud töötaja võimuses ja pädevuses, lahendab ta olukorra ning teavitab olukorra tekkimisest ja lahendamisest õpilasnõustajat (vaimne keskkond ja füüsiline turvalisus) või administraatorit (füüsilise keskkonna turvalisus) ning kooli direktoritJuhul, kui ohuolukorra lahendamine ei ole kooli administraatori, juhiabi, õpilasnõustaja, õppejuhi või direktori võimuses ja pädevusestoimub edasine tegevus vastavalt kooli hädaolukorra lahendamise plaanile, millega on võimalik tutvuda kooli administraatori ruumis ja kooli digitaalses dokumendiregistris. 

 1. 59. Ohuolukorrast, mis eeldab koolimajast kiiret lahkumist või varjumist koolihoones, teatatakse kõlarite abil kooli teavitussüsteemi kaudu või häirekella helinaga: 

 1. 59.1. evakuatsioonihäire märguandeks on kaks järjestikust häirekella, seintel paiknevate kõlarite kaudu sõnaliselt antud korraldus „Evakueerume!"; 

 1. 59.2. varjumishäire märguandeks on üks pidev häirekella helinseintel paiknevate kõlarite kaudu sõnaliselt antud korraldus „Varjume!". 

 1. 60. Koolimajast lahkumine toimub evakuatsiooniplaani alusel. Evakueerimisel kogunevad õpilased koolimaja kõrval rulapargis, kus õpilased rivistuvad klasside kaupa loenduse läbiviimiseks. 

 1. 61. Vaimset ja füüsilist turvalisust ohustavate juhtumite analüüsimiseks ja arendustegevuste planeerimiseks kutsub kooli direktor vähemalt üks kord õppeaastas kokku kriisimeeskonna liikmed ja nende asendajadKoosolekud protokollitakse.  

 1. 62. Ohuolukorras käitumise üldised juhised on esitatud joonisel 1 (Lisa 1). 

 

XII KOOLI HOIULE VÕETUD ESEMETE HOIUSTAMINE JA TAGASTAMINE  

 1. 63. Keelatud ja ohtlike esemete või ainete äravõtmisest teavitatakse politseid ja antakse need viivitamata politseile üle.  

 1. 64. Esemed ja ained, mis ei ole keelatud, kuid mida õpilane kasutab viisil, mis ei ole kooskõlas kooli kodukorraga, võetakse õpilaselt hoiule. Hoiule võtmise kohta koostab õpilasnõustaja protokolli, kuhu kantakse: 

1) protokolli koostamise aeg ja koht; 

2) protokolli koostaja ees- ja perekonnanimi; 

3) selle õpilase ees- ja perekonnanimi, kelle suhtes mõjutusmeedet rakendati; 

4) hoiule võetud või äravõetud esemete või ainete loetelu; 

5) märge õpilase esemete või tema kasutuses oleva suletud kapi kontrollimise kohta; 

6) märge selle kohta, kas õpilast teavitati eelnevalt kontrollimise põhjusest ja talle tehti ettepanek võimaldada vabatahtlikult kontrolli teostamist või loovutada ese või aine vabatahtlikult; 

7) mõjutusmeetme kohaldamise põhjus; 

8) sündmuste käigu kirjeldus; 

9) kontrollija allkiri; 

10) õpilase allkiri või märge allkirjastamisest keeldumise kohta. 

 1. 65. Kooli hoiule võetud esemeid hoiustatakse direktori ruumis. 

 1. 66. Hoiule võetud esemetest või ainetest teavitab õpilasnõustaja õpilase vanemat Stuudiumi kaudu. 

 1. 67. Hoiule võetud esemed või ained tagastatakse vanemale koolipäeva lõpus pärast õpilase käitumise arutamist õpilase ja vanemaga. 

 

XIII ÕPPEKAVAVÄLISES TEGEVUSES RAJATISTE, RUUMIDE JA VAHENDITE KASUTAMINE 

 1. 68. Kooli raamatukogus täidab õpilane „Kooli raamatukogu ja teavikute kasutamise korda". Vastav kord on kättesaadav raamatukogus ja kooli kodulehel. 

 1. 69. Õpilane täidab keemia- ja füüsikakabinetis ning arvutiklassides nende ruumide kasutamise nõudeid, mis on tutvumiseks välja pandud antud ruumidesse. 

 1. 70. Õpilasel ja koolitöötajal on õigus kokkuleppel juhtkonnaga kasutada õppekavavälises tegevuses kooli ruume, raamatukogu, õppe-, spordi-, tehnilisi ja muid vahendeid tasuta. 

 1. 71. Kokkulepe fikseerimine võib olla kirjalik või suuline. Kui objekti kasutamiseks on erinõuded, on töötaja kohustatud informeerima ja õpilane kohustatud järgima neid nõudeid. 

 1. 72. Vabaks kasutamiseks välja pandud vahendite kasutamine ei vaja kooskõlastamist. 

 1. 73. Ruumide, vahendite heakorra ja otstarbepärase kasutamise eest vastutab sündmuse korraldaja. Õppetöö tarbeks või kooliürituste korraldamiseks õpilase kasutusse antud vahendid tagastab õpilane ettenähtud kohta. 

 1. 74. Ruumide, vahendite rikkumisel või hävinemisel on sündmuse korraldaja kohustatud koolile korvama tekkinud materiaalse kahju. 

 

XIV ÕPILASTE KOOLIST VÄLJAARVAMINE  

 1. 75. Õpilase koolist väljaarvamise otsuse teeb direktor arvestades käesolevas punktis sätestatut: 

 1. 75.1. kui õpilane või piiratud teovõimega õpilase vanem on koolile esitanud sellekohase taotluse; 

 1. 75.2. kui õpilane on asunud haridust omandama teises üldhariduskoolis või välisriigi õppeasutuses ja vanem ei ole esitanud hiljemalt 30. juuniks kooli direktorile taotlust õpilase kooli õpilaste nimekirja jätmiseks järgmisel õppeaastal; 

 1. 75.3. kui õpilane ohustab oma käitumisega teiste turvalisust koolis või rikub korduvalt kodukorda; 

 1. 75.4. kui õpilane ei täida nominaalse õppeaja jooksul gümnaasiumi lõpetamise tingimusi ja tema õppeaega ei ole individuaalse õppekava kohaselt pikendatud; 

 1. 75.5. edasijõudmatuse tõttu õppetöös: 

 2. 1) kui õpilasel on ühe trimestri kursusehinnete hulgas pärast järelevastamiste tähtaega kolm või enam  „nõrka" või  „puudulikku" hinnet ja/või hinnangut „mittearvestatud" ning tema kursusehinde parandamise aega ei ole individuaalse õppekava või direktorile esitatud põhjendatud avalduse alusel pikendatud; 

 3. 2) kui õpilasele on kahe või enama kursusega õppeaines ühe õppeaasta jooksul välja pandud üle poolte kursusehinnetest „nõrgad" või „puudulikud" ja/või hinnangud „mittearvestatud"; 

 4. 3) kui õpilasele on ühe õppeaasta jooksul välja pandud kolmes või enamas õppeaines üle poolte kursusehinnetena „nõrgad" või „puudulikud" ja/või hinnangud „mittearvestatud"; 

 5. 4) kui II aasta õpilasel on ette nähtud ajaks sooritamata õpilasuurimus või praktiline töö. 

 1. 75.6. kui õpilane on täitnud gümnaasiumi lõpetamise tingimused ja talle on väljastatud lõputunnistus; 

 1. 75.7. õpilase surma korral.  

 1. 76. Õpilase koolist väljaarvamisel kodukorra punktide 75.3.-75.5. alusel võib direktor lähtuda õppenõukogu arvamusest. 

 1. 77. Koolist välja arvatud õpilane täidab enne dokumentide kättesaamist „Koolist lahkuva õpilase ringkäigulehe". Ringkäigulehe annab ja selle täitmist kontrollib kooli juhiabi. 

 

XV KODUKORRA MITTETÄITMISEL RAKENDATAVAD TUGI- JA MÕJUTUSMEETMED 

 1. 78. Kodukorda mittetäitva õpilase suhtes võib rakendada üht või enamat järgnevat mõjutusmeedet: 

1) etteheitev pilk; 

2) suuline märkus;  

3) kirjalik märkus Stuudiumis; 

4) õpilase käitumise arutamine tema endaga ja/või tema vanemaga; 

5) õpilasega tema käitumise arutamine õppenõukogus või hoolekogus; 

6) õpilasele tugiisiku määramine; 

7) kirjalik noomitus direktori käskkirjaga; 

8) esemete, mille omamine koolis on keelatud või mida õpilane kasutab viisil, mis ei ole kooli kodukorraga kooskõlas, kooli hoiule võtmine; esemed hoiustatakse direktori juures ja väljastatakse õpilasele või tema seaduslikule esindajale kokku lepitud ajal; 

9) õppetunnist eemaldamine koos kohustusega viibida õpetaja määratud kohas ja saavutada tunni lõpuks nõutavad õpitulemused; 

10) ajutine keeld võtta osa õppekavavälisest tegevusest koolis, näiteks üritustest ja väljasõitudest (teavitatakse vanemat kirjalikult). 

 1. 79. Tugi- ja mõjutusmeetme rakendamisest teavitatakse õpilast ja tema vanemat Stuudiumi kaudu.  


 

 

 

 

Toimetaja: NELE GRAVERSON