Jõgevamaa Gümnaasiumi hindamisjuhend

18.12.19

Õpilase teadmiste ja oskuste hindamise aluseks on Põhikooli- ja gümnaasiumiseadus (PGS; RT I, 11.07.2013, 2) ja Gümnaasiumi riiklik õppekava (RT I, 28.08.2013, 8). Kooli õppekavas tuuakse ära eelkõige need hindamist puudutavad kokkulepped, mis täpsustavad või täiendavad riiklikke nõudeid.

Jõgevamaa Gümnaasiumi hindamisjuhend