Haridusuurimused meist

10.10.23
 1. Rahulolu 2023. 2023. aastal viis Haridus- ja Noorteamet koostöös Haridus- ja Teadusministeeriumiga läbi riiklikud üldhariduskoolide rahulolu- ja koolikeskkonna küsitlused. Küsitlusele vastasid 11. klassi õpilased. Tulemustes on näha Jõgevamaa Gümnaasiumi õpilaste rahulolu erinevates valdkondades ning seda on võimalik võrrelda viie viimase aasta tulemuste (2018-2022) ja Eesti koolide keskmisega.
 2. Õpetajauurimus 2023. Tallinna Ülikooli Haridusinnovatsiooni keskus (HIK) viis 2023. aasta jaanuaris-märtsis läbi Õpetajauurimuse 2023. Uuringu eesmärk oli anda tagasisidet koolidele nende õpetajate suhtumise kohta tänase koolielu aktuaalsetel teemadel ning pakkuda võimalust ka teadlastele koguda andmeid neid huvitavatel teemadel, et nende põhjal tehtud märkamisi ühiskonnas jagada. Jõgevamaa Gümnaasiumi statsionaarse õppe õpetajate vastuste tulemused on joonistel märgitud numbriga 29 ja mittestatasionaarse õppe õpetajate vastuste tulemused numbriga 27.
 3. Gümnaasiumi panus 2022. Sihtasutuse Innove poolt läbi viidud üleriigiline uurimus gümnaasiumite panuse kohta kolmel viimasel aastal (2020-2022).
 4. Rahulolu 2022. 2022. aastal viis Haridus- ja Noorteamet koostöös Haridus- ja Teadusministeeriumiga läbi riiklikud üldhariduskoolide rahulolu- ja koolikeskkonna küsitlused. Küsitlusele vastasid 11. klassi õpilased. Tulemustes on näha Jõgevamaa Gümnaasiumi õpilaste rahulolu erinevates valdkondades ning seda on võimalik võrrelda nelja viimase aasta tulemuste (2018-2021) ja Eesti koolide keskmisega.
 5. Õpilasuurimus 2022. Tallinna Ülikool viis 2022. aasta talvel läbi õpilasuurimuse. Uurimuses osalemine oli vabatahtlik, osalema olid oodatud kõik huvitatud Eesti koolid. Jõgevamaa Gümnaasiumi õpilaste vastuste tulemused on joonistel märgitud numbriga 41.
 6. Gümnaasiumi panus 2021. Sihtasutuse Innove poolt läbi viidud üleriigiline uurimus gümnaasiumite panuse kohta kolmel viimasel aastal (2019-2021).
 7. Rahulolu 2021. 2021. aasta veebruar-märts viis Haridus- ja Noorteamet koostöös Haridus- ja Teadusministeeriumiga läbi riiklikud üldhariduskoolide rahulolu- ja koolikeskkonna küsitlused. Küsitlusele vastasid 11. klassi õpilased. Tulemustes on näha Jõgevamaa Gümnaasiumi õpilaste rahulolu erinevates valdkondades ning seda on võimalik võrrelda kolme viimase aasta tulemuste (2018-2020) ja Eesti koolide keskmisega.
 8. Õpetajauurimus 2021. Tallinna Ülikooli Haridusinnovatsiooni keskus (HIK) viis 2021. aasta jaanuaris-märtsis läbi Õpetajauurimuse 2021. Uurimuse fookuses oli õpetaja vaade koolielule ja kooli arengule, õpetaja kogemused seoses distantsõppega ning ootused muutustele koolis ning valmisolek nendes osaleda. Jõgevamaa Gümnaasiumi õpetajate vastuste tulemused on joonistel märgitud numbriga 27.
 9. Rahulolu 20202020. aasta veebruaris-märtsis viis SA Innove koostöös Haridus- ja Teadusministeeriumiga läbi riiklikud üldhariduskoolide rahulolu- ja koolikeskkonna küsitlused. Küsitlusele vastasid 11. klassi õpilased. Tulemustes on näha Jõgevamaa Gümnaasiumi õpilaste rahulolu erinevates valdkondades ning seda on võimalik võrrelda kahe viimase aasta tulemuste (2018-2019) ja Eesti koolide keskmisega.
 10. Gümnaasiumi panus 2020. Sihtasutuse Innove poolt läbi viidud üleriigiline uurimus gümnaasiumite panuse kohta kolmel viimasel aastal (2018-2020).
 11. Õpilasuurimus 2020. Tallinna Ülikool viis 2020. aasta kevadel läbi õpilasuurimuse. Uurimuses osalemine oli vabatahtlik, osalema olid oodatud kõik huvitatud Eesti koolid. Jõgevamaa Gümnaasiumi õpilaste vastuste tulemused on joonistel märgitud numbriga 67.
 12. Rahulolu 2019Sihtasutuse Innove poolt läbi viidud üleriigiline 11. klasside rahuloluküsitlus. On näha Jõgevamaa Gümnaasiumi õpilaste rahulolu erinevate valdkondades (kooliga, suhetega, õpetajatega) ja üldiselt võrreldes Eesti koolide keskmisega.
 13. Gümnaasiumi panus 2019 Sihtasutuse Innove poolt läbi viidud üleriigiline uurimus gümnaasiumite panuse kohta kolmel aastal (2017-2019). 
 14. Kooliuurimus 2019 Tallinna Ülikooli haridusinnovatsioonikeskus (HIK) viis 2019. aasta jaanuaris-veebruaris läbi kooliuuringu, milles osales 2192 õpetajat 65 koolist üle Eesti. Jõgevamaa Gümnaasiumi nr on 67.
 15. Rahulolu 2018 Sihtasutuse Innove poolt läbi viidud üleriigiline 11. klasside rahuloluküsitlus. On näha Jõgevamaa Gümnaasiumi õpilaste rahulolu erinevate valdkondades (kooliga, suhetega, õpetajatega) ja üldiselt võrreldes Eesti koolide keskmisega.
 16. Õpilaste rahulolu 2014-2017 - kokkuvõte alates kooli loomisest neljal õppeaastal läbi viidud õpilaste rahuoluküsitlusest. On võimalik näha õpilaste rahulolu küsimuste lõikes.
 17. Rahulolu 2017 - Sihtasutuse Innove poolt läbi viidud üleriigiline 11. klasside rahuloluküsitlus. On näha Jõgevamaa Gümnaasiumi õpilaste rahulolu erinevate valdkondades (kooliga, suhetega, õpetajatega) ja üldiselt võrreldes Eesti koolide keskmisega.
 18. Gümnaasiumi panus 2018 Sihtasutuse Innove poolt läbi viidud üleriigiline uurimus gümnaasiumite panuse kohta kolmel aastal (2016-2018). Selgub, et nii eesti keeles kui ka matemaatikas on Jõgevamaa Gümnaasiumi panus oodatust kõrgem.
 19. Gümnaasiumi panus 2016 - Sihtasutuse Innove poolt läbi viidud üleriigiline uurimus gümnaasiumite panuse kohta kolmel aastal (2014-2016). Selgub, et matemaatikas on Jõgevamaa Gümnaasiumi panus olnud oodatust kõrgem ning eesti keeles ja inglise keeles ootuspärane.
 20. Eesti kool 2016 - Tallina Ülikooli poolt 32 Eesti koolis läbi viidud uurimus. Selgub, et Jõgevamaa Gümnaasium on paljudes aspektides kas parim või parimate hulgas. Jõgevamaa Gümnaasiumi number on 23.
 21. Koolide profiilid 2016 - Tallinna Ülikooli poolt läbi viidud 32 kooli uurimuse järgmine etapp. Igale uurimuses osalenud koolile koostati tema profiil. Jõgevamaa Gümnaasiumi profiili leiab numbri 23 alt.
 22. Grinberg, I. (2017). Õpilaste läbipõlemine – kas Eesti kooli pudelikael? Õpetajate Leht, 18. august. Artiklist leiab viite ka meie koolile: „Uurimuses eristus selgelt üks maakondlik gümnaasium, mida iseloomustavad madalad ülekoormuse ja läbipõlemisega seotud näitajad ning kõrged rahuloluhinnangud, mida kroonib soliidne koht riiklike gümnaasiumieksamite tulemuste pingereas. Lisaks koolipäeva pikkuse ja kodus õpitud tundide madalatele keskmistele näitajatele eristub gümnaasium ka õppe ülesehituse poolest. Õpe toimub perioodõppe vormis, kasutusel on õppesuunad, mis koosnevad kohustuslikest ja valikkursustest. Kool väärtustab spordi ja huvialadega tegelemist õppimisega võrdväärselt, panustades kogu kooliperet kaasavatesse üritustesse. See pealinnast väljaspool asuv gümnaasium on hea näide, et õppimine saab olla üheaegselt akadeemiliselt edukas, toetada vaimset ja füüsilist toimetulekut ning tekitada koolirõõmu."

 23. Kooliuurimus 2017: Tallinna Ülikooli Haridusinnovatsiooni keskus viis 2017 aasta märtsis-mais läbi kooliuurimuse 42 koolis. Jõgevamaa Gümnaasiumi õpetajaid iseloomustab kõrge koolikiindumus, innovaatilisus, võimestatus, tajutud õiglus ja rahulolu töö sisuga. Jõgevamaa Gümnaasiumi õpilastel on kõrge koolikiindumus ja -rõõm, nad on koolitööst haaratud; nad peavad õpet võrreldes teiste koolide õpilastega kõige enam elulähedasemaks ja kriitilist mõtlemist arendavaks. Jõgevamaa Gümnaasiumi number on 23.

 24. Erss, M. (2017). Case study Estonia. Oktoobris ja novembris 2016 viidi Euroopa Komisjoni kooliuuenduse levitamise projekti raames läbi juhtumiuuring kahes innovaatilises Eesti koolis: Jõgevamaa Gümnaasiumis ja Kiviõli I Keskkoolis. Juhtumiuuringust leiab põhjaliku ülevaate koolis läbiviidud uuendustest.

 25. Workshop summary report Estonia. (2017). Dokumendist leiab Maria Erssi lühikokkuvõtte Jõgevamaa Gümnaasiumi juhtumiuuringust (lk 5).

 26. Jõgevamaa Gümnaasium HaridusSilmas võrreldes teiste riigigümnaasiumitega HaridusSilmast leitavate andmete alusel on loodud joonised võrdluses teiste riigigümnaasiumitega: nominaalajaga lõpetajate osakaal, riigieksamite tulemused, gümnaasiumi panus eesti keeles ja matemaatikas, Eestis edasiõppijate osakaal ning õpetajate vastavus haridusele esitatud nõuetele. 

 27. Rahvusvaheline kooliuuenduse uuring. Jõgevamaa Gümnaasium oli üks kahest Eesti koolist koos Kiviõli I Keskkooliga, kes osales Euroopa Komisjoni poolt koordineeritud uurimisprojektis. Esiteks, kuna asutakse võrreldes teiste regioonidega kõrgema majandusliku ja sotsiaalse ebavõrdsusega regioonis. Teiseks, kuna sellest hoolimata on juurutatud uuenduslikke praktikaid, mida võiks tuua teistele koolidele eeskujuks. Uuringu esimene etapp viidi läbi kõigis Euroopa Liidu liikmesriikides ja  teine etapp keskendus juhtumiuuringutele 12 EL riigist (Eesti, Horvaatia, Saksamaa, Kreeka, Ungari, Leedu, Itaalia, Holland, Rumeenia, Hispaania, Rootsi ja Ühendkuningriik).

 28. Koolide tegevust ja tulemuslikkust iseloomustavad näitajad on üle kahe aasta olnud kättesaadavad HaridusSilmas (HaridusSilm=>haridus=>tulemuslikkus).

  Et koolide näitajad oleksid ka tavakodanikele kergesti leitavad ja annaksid huvipakkuva tervikpildi koolist, siis on Haridus- ja Teadusministeerium koondanud info ühele lingile, mille leiate siit.

   

   

Toimetaja: NELE GRAVERSON