Noorteseminar "Teadlikult tööturule"

1.11.16

Augustis toimus Udu talus kolmepäevane noorteseminar "Teadlikult tööturule". Arutelude käigus otsiti koos võimalusi, kuidas noored saaksid edukalt tööturule siseneda. Noorteseminarile osales enam kui 30 Jõgevamaa noort. Projekti idee sündis möödunud aastal toimnud norteseminarist, mille teemaks oli noorte ettevõtlikus ja ettevõtluse toetamine Jõgeva maakonnas. Tänaseks on selge et Jõgevamaa noortel on soov kaasa rääkida ja arutleda teemadel mis neid puudutavad nii täna kui ka tulevikus. On selge, et ka otsustajatel on valmisolek ja tahe tulla noortega ühe laua taha arutlema ja võimalike lahendusi leidma.

Möödunud aasta noorteseminaril sai selgeks, et kõik inimesed ei saa olla ettevõtjad,  kõikidel noortel ei ole valmisolekut, indu ning tahtmist olla ettevõtete asutajad. Samas sai möödunud aastal selgeks, et noored on valmis võtma vastutuse tuleviku ees ning ise algatama. Õhku tõusis aga mitmeid uusi küsimusi, millele soovitakse vastuseid leida. Täna seisab Eesti olukorras, kus noorte töötus on  2,4% kõrgem kui ülejäänud Eesti tööealise elanikkonnaga võrreldes, samas on mitmetes valdkondades tööjõu puudus. Tekib küsimus millest on see põhjustatud?

Tööle kandideerides ja töötajat otsides on nii tööandjal kui ka tööotsijal teatavad ootused. Kui ajakirjandust lugeda siis on selge, et tööandja otsib kogemustega, professionaalset ning töökat töötajat ja noored tööotsijad ootavad hea palka, paindlikku töögraafikut, mõistvat ülemust, huvipakkuvat tööd, head töökeskkonda, võimalust ennast arendada ning oma positsiooni ettevõttes tõsta. Reaalsus on aga see, et noortel ei ole kogemust ning tööandja ei taha riskida võttes tööle kogemusteta noori.

Aga kuidas saab tänane noor omandada kogemuse? Kas tänane haridussüsteem toetab noor piisavalt, et edukalt siseneda tööturule? Millised võimalused on kooli toetamaks kogemuse ja praktika omandamist? Millised võimalused on kohalikul omavalitsusel noori ja ettevõtjaid toetada? Kas kohalikul omavalitsusel on üldse võimalik midagi ära teha? Kui jah, siis kuidas? Kas maakonna ettevõtjad  saaksid toetada? Kas neil on selleks võimalused ja valmidus?

Euroopa Liidus on kuni 30aastaste üks suuremaid probleeme raskused tööturule sisenemisel ja töötus. Kui vanemaealiste peamine probleem on tööturul püsimine ja konkurentsivõime säilitamine, siis noortel tuleb hakkama saada tööturule sisenemisega, kus nende kahjuks räägib vähene kogemus. Seetõttu on oluline, et noored oskaksid tööle kandideerides välja tuua kogemused ja oskused, mida nad on saanud vabatahtlikus töös või koolitustel osaledes.

Seminari esimesel päeval uuriti, kuidas käib praktiline tööle kandideerimine ja milliseid dokumente tuleb selleks täita. Levinud on arusaam, et noor inimene tahab kohe saada tuhat eurot palka. Loomulikult on erandeid, kuid arutelu põhjal saab öelda, et pigem oodatakse ausat, tööle väärilist palka. Lisaks on oluline, et tööülesanded oleksid selgelt piiritletud ja konkreetsed.

Teisel seminaripäeval arutleti, kui suurel määral toetab haridussüsteem tööturule sisenemist ja kogemuste saamist. Ümarlauas tõid noored välja, et pärast kooli lõppu on ainult teoreetiliste teadmistega raske tööle asuda. Aruteludest selgus, et õppurid soovivad tõsiseltvõetavat karjääriõpetust juba põhikoolis. Et kooliõpilasel pole töökogemusi, siis on oluline rääkida, mida positiivset ta saaks tööle kandideerides oma elulookirjelduses välja tuua.

 

Projekti toetas SA Archimedes Noorteagentuur Erasmus+ programmist.

Veel projektist.

 

 

 

 

Toimetaja: NELE GRAVERSON

Noortevahetus "Raam ja maal"

1.11.16

20.-24. veebruaril toimus Jõgevamaa Gümnaasiumis 5-päevane Eesti-Läti noortevahetus projekt „Raam ja Maal", kus osales 11 noort Mazsalaca Keskkoolist ja 11 Jõgevamaa Gümnasiumi noort. Projekti üheks eesmärgiks oli leida erinevaid võimalusi kunstiga tegelemiseks väljaspool formaalset haridust ning võimalusi rakendamaks oma oskusi ja teadmisi praktiliselt juba täna. Projekti peamiseks eesmärgiks oli viia läbi praktilisi kunstitöötubasid ning õppida näituse korraldamist. Viie päeva jooksul õpiti üksteist ja üksteise kodukohtasid tundma, viidi läbi hulgaliselt praktilisi kunstitöötubasid, ning õhtud olid sisustatud mängude, tantsu ja lauluga.

Alates 2. märtsist on Jõgevamaa Gümnaasiumis avatud Eesti -Läti noorte kunsti ÜHISNÄITUS, mis asub kolmel korrusel. Näituse seadsid õpilased üles noortevahetuse viimasel päeval. Näitusele pandi projektis osalejate tööd, mis valmisid projekti ajal Jõgeval. Näitus jääb avatuks aprilli esimese nädalani ning on avatud kõikidele huvilistele.

Projekti kirjutasid Jõgevamaa Gümnaasiumi õpilased Aneta Claudia Marttila, Anna Kangor ja Laura Jõgeda. Projekt valmis möödunud aastal õpilaste praktilise tööna. Projekti kirjutamisel oli abiks Anne Nurmik, praktilise töö juhendajaks direktor Alo Savi ning projekti planeerimisel ja elluviimisel aitas projekti- ja noorsootööjuht Nele Graverson.

Projekti rahastas Erasmus+ Euroopa Noored Eesti Büroo.

Projektist lähemalt saab lugeda Euroopa Noored blogist.

 

 

 

 

Toimetaja: NELE GRAVERSON

"Ettevõtlik noor = noor ettevõtja? Jätkuseminar

9.09.16

Suvel toimunud seminar tõi ühe laua taha ettevõtjad, noored ja poliitikud. Üheskoos otsiti lahendusi ja võimalusi Jõgevamaa noortele ettevõtlusega alustamiseks ning noorte ettevõtlikkuse toetamiseks. Toonasest kolmepäevasest mõttetööst jäid õhku nii mõnedki teemad ja küsimused: milline on ettevõtlik noor ja milliseid samme võiks noor inimene astuda, selleks et temast saaks ettevõtlik inimene.

Tagasisides kinnitavad osalenud noored, et õppisid iseennast tundma ning nii mõnelegi tuli üllatuseks, et temas peitub ettevõtlik noor. Jätkukoolitusel kaardistati ettevõtliku noore oskused, ootused ja eeldused. Iga osaleja sai analüüsida iseennast, tuues välja enda tugevad ja vähem tugevad küljed, et siis neid arendada. Õpilased kinnitasid, et said koolituselt uusi ja huvitavaid ideid, kuidas ettevõtlikust endas arendada ja kuidas juba täna olla ettevõtlik. Osalejad usuvad, et peab rohkem endasse uskuma, tuleb julgeda eksida, sest oma vigadest õpitakse ning ebaõnnestumisest võib saada millegi hea ja suure algus. Oma ideid ja mõtteid tuleks teisega jagada, siis leiad mõttekaaslasi, kellega koos on lihtsam ideid ellu viia. Teise päeva lõunaks sai paberile kirja ka konkreetsed tegevused millega noored soovivad lähiajal tegeleda. Iga noor saatis ise endale kirja meeldetuletusega, mida soovib kindlasti veel sel õppeaastal ära teha.

Projekt „Ettevõtlik noor = noor ettevõtja?" on suurepärane näide, sellest kuidas on võimalik siduda omavahel formaalne ja mitteformaalne õpe. Nimelt saavad need noored, kes osalesid kõigil seminari viiel päeval Jõgevamaa gümnaasiumis kirja ettevõtliku noore kursuse.

Noorteseminari toimumist toetas sihtasutus Archimedes Erasmus+: Euroopa Noored. Rohkem toimunust saad lugeda Jõgeva maakonnalehest Vooremaa.

 

 

 

Toimetaja: NELE GRAVERSON

Noortseminar "Ettevõtlik noor = noor ettevõtja?"

9.09.16

18.-20. augustil toimus Udu talus noorteseminar „Ettevõtlik noor = noor ettevõtja?", seminar tõi ühe laua taha ettevõtjad, noored ja poliitikud. Üheskoos otsiti Jõgevamaa noortele lahendusi ja võimalusi  ettevõtlusega alustamiseks ning noorte ettevõtlikkuse toetamiseks.

Kolmepäevase seminari alguses said maakonna noored omavahel tuttavaks ning lõid sõbraliku keskkonna mõnusaks mitteformaalseks õppimiseks ja aruteludeks. Seminaril osales pea 50 Jõgevamaa noort. Noorte omavahelisele tutvumisele, enda parimate omaduste avastamiseks, ideede müümiseks, meeskonnaga arvestamiseks ja ettevõtlusega lähemalt tutvumiseks mängiti Game clubi loovjuhi Aleksei Razini eestvedamisel ettevõtlusmängu. Rohkem kui viis tundi mängimist ei väsitanud kedagi. See andis positiivset energiat ning ärgitas noori mõtlema.

Teisel päeva olid noortele esinemas ettevõtjad. Nelja inimese ettevõtluskogemustest jäid kõlama sarnased soovitused. Noorel peab olema teotahet, tuleb mõelda suurelt, peab alustama noorelt ning tunnistusel ei pea kõik viied olema. Neli omanäolist, ent edukat ettevõtjat on parim näide erinevatest ettevõtluse võimalustest. Näiteks ettevõtja ja Biohouse OÜ asutaja Raido Graverson alustas oma firmaga ilma toetusteta kaks ja pool aastat tagasi. Kuid nüüd juba teatakse firma töökvaliteeti ning ajalist täpsust ning pakutakse juba ise tööd. OÜ Rp Puit juhtaja Erik Raua alustas oma ettevõttega EASi ja Töötukassa abiga. Mihkel Kübar jutustas ettevõtlikele noortele aga oma kooliaegsest õpilasfirmast. Sellest, kuidas väikeses koolilehes oli võimalik müüa reklaami ning tegeleda ettevõtmisega kahe kooli ja kodukandi üleselt.

Ettevõtlusseminari ümarlauas arutlesid noortega Torma vallvanem Triin Pärsim, Jõgeva linnavolikogu esimees Kalmer Lain, Jõgeva abilinnapea Raivo Meitus, Jõgeva linnapea Aare Olgo, Jõgeva linnavolikogu liige Asso Nettan ja Mihkel Kübar, riigikogu liige Reet Roos, vallavolikogu esimees Rainis Uiga ja liige Hardi Perk ning Jõgeva vallavanem Enn Kurg. Ümarlauas toimus mitme tunnine intensiivne arutelu noortega teemadel: kuidas saaks tänane noor olla ettevõtlik, millised on kohaliku omavalitsuse ootused noortele ja vastupidi, kuidas saab kohalik omavalitus ettevõtlike noori ja noori ettevõtjaid toetada ning millised on tänased võimalused Jõgevamaal.

Projekti toetas Sihtasutus Archimedes Erasmus+: Euroopa Noored.

 

  

 

 

 

Noorteseminarist ilus artikkel vooreemaa, mida on võimalik lugeda onlines.

 

11. detsembril tunnustas Haridus- ja Teadusministeerium 2014. aasta parimaid noorsootöötajaid ja noortevaldkonna algatusi. Aasta teo 2014 tiitli pälvis Jõgevamaa gümnaasiumi projekt "Ettevõtlik noor = noor ettevõtja?".

Mais tähistati Euroopa Noortenädalat, mille raames toimus üle Euroopa palju põnevaid sündmuseid.  6. mail toimus Euroopa Komisjoni korraldatud poliitiline debatt Brüsselis, kus arutleti teemal „Kuidas suurendada noorte osalust, et vähendada ühiskonnas sallimatust ja antidemokraatliku käitumist?". Debatile järgnes European Youth Awards tseremoonia, mille raames tunnusati 35 head Erasmus+ programmi projekti, mis võiksid ka teisi inspireerida. Jõgevamaa Gümnaasiumi projekti "Ettevõtlik noor = noor ettevõtja?" tunnustati nende seas kui ühte head noorteprojekti näidet.

 

 

Toimetaja: NELE GRAVERSON