JÕGEVAMAA GÜMNAASIUMI SIHISEADE

3.10.18

KINNITATUD

                                                                                                                   direktori 5. veebruari 2018

käskkirjaga nr 1-2/41

JÕGEVAMAA GÜMNAASIUMI ARENGUKAVA 2018-2021

Jõgevamaa Gümnaasium lähtub oma tegevuses riigi poolt seatud ülesandest (PGS § 5) ja riigigümnaasiumide kvaliteedikokkuleppest[1].

Jõgevamaa Gümnaasiumi missiooniks on parimal viisil ellu viia riiklikult seatud hariduslikke eesmärke[2].

Jõgevamaa Gümnaasiumi siht on olla parim.

 

Kooli põhiväärtused

1. Väärikus – Olen usaldusväärne ja vastutan oma sõnade, valikute ning käitumise eest. Suhtlen avatult, sõbralikult ja viisakalt.

2. Ettevõtlikkus – Sean endale eesmärke ja viin need ellu. Planeerin oma aega. Otsin probleemidele lahendusi. Olen valmis koostööks. Olen valmis proovima erinevaid lahendusi. Olen huvitatud uutest kogemustest. Osalen kooli sündmustel ja olen aktiivne ka väljaspool kooli.

3. Hoolivus – Hoolin iseendast ja mind ümbritsevast. Olen valmis märkama, kuulama, mõistma ja abistama.

4. Tervis – Hoolitsen oma füüsilise ja vaimse tervise eest. Toitun tervislikult, liigun ja puhkan piisavalt.

5. Isamaalisus – Armastan Eestimaad. Hoian au sees rahvussümboleid, keelt ja kultuuri.

 

Jõgevamaa Gümnaasiumi põhimõtted

1. Toetame iga õppija terviklikku arengut.

2. Lõimitud õpetus on parem kui lõimimata.

3. Õpetame õppijat tegema valikuid ning vastutama oma valikute eest.

4. Väärtustame juhendatud õppes osalemist.

5. Probleemi lahendamist alustame tasandilt, kus see tekkis.

6. Hea mõte on lühike, täpne ja selge.

 

Arengukava perioodi 2018-2021 eesmärgid

1. Koolis on uuenduslik õppesüsteem, mis toetab maksimaalselt õpilase arengut.

2. Koolis on pädevad ja motiveeritud õpetajad.

3. Kooli sümboolika ja traditsioonid on atraktiivsed ja nähtavad.

4. Koolis on oma kooli tunne, usaldusväärsed ja toetavad suhted.

5. Õpilastel on suurepärased õpitulemused ja valmisolek elukestvaks õppeks.

 

Eesmärkide saavutatust hinnatakse riigigümnaasiumide kvaliteedinäitajate ja haridusuurimuste alusel. 

[1] Riigigümnaasiumide kvaliteedikokkulepe. (2014). 

[2] Riigi peamised hariduslikud eesmärgid on määratletud Eesti elukestva õppe strateegias 2020Põhikooli ja gümnaasiumi seaduses ja Gümnaasiumi riiklikus õppekavas.

 

Toimetaja: BIRGIT KÄÄRIK