12.02.16

KINNITATUD

                                                                                                                  direktori 12. veebruari 2016

käskkirjaga nr 1-2/8

 

 

JÕGEVAMAA GÜMNAASIUMI VASTUVÕTU TINGIMUSED JA KORD

 

I      ÜLDSÄTTED

1.     Käesolev kord reguleerib õpilaste vastuvõttu Jõgevamaa Gümnaasiumisse.

2.     Sisseastujate vastuvõtmist korraldab kooli vastuvõtukomisjon, mille töökorra ja koosseisu kinnitab kooli direktor käskkirjaga.

3.     Jõgevamaa Gümnaasium võtab õpilasi 10. klassi vastu 9. klassi klassitunnistusele kantud hinnete ja vestluse tulemuste alusel.

4.     Gümnaasiumi 10. klassi vastuvõtmise eeldusteks on:

1.  põhiharidus või vastav välisriigis omandatud haridus;

2.  positiivse tulemusega läbitud sisseastumisvestlus;

3.  vähemalt rahuldavad põhikooli lõputunnistuse hinded.

5.     Jõgevamaa Gümnaasium võtab 11. või 12. klassis õpingute alustamiseks õpilasi vastu varasemate gümnaasiumis või sama taseme õppeasutuses saavutatud õpitulemuste (kursusehinnete) ja vestluse tulemuste alusel.

6.     Gümnaasiumi 11. või 12. klassi vastuvõtmise eeldusteks on:

1.  põhiharidus või vastav välisriigis omandatud haridus;

2.  11. klassi astumiseks läbitud 10. klass või vähemalt 30 kursust, 12. klassi astumiseks läbitud 10. ja 11. klass või vähemalt 60 kursust.

3.  positiivse tulemusega läbitud sisseastumisvestlus.

7.     Jõgevamaa Gümnaasiumi võetakse õpilasi vastu reaal-, humanitaar-, keelte-, sotsiaal- ja loodussuunal.

II    SISSEASTUMISVESTLUSED

8.     Sisseastumisvestlused 10. klassi toimuvad eelregistreerimise alusel märtsist juunini. Täpsed vestluste toimumise ajad avalikustatakse kooli kodulehel veebruaris.

9.     Sisseastumisvestlused 11. või 12. klassi toimuvad vastavalt individuaalselt kokku lepitud ajale.

10. Õpilane registreerib ennast sisseastumisvestlusele täites vastava ankeedi kooli kodulehel.

11. Vestlusele tulles tuleb õpilasel kaasa võtta pildiga dokument (õpilaspilet, ID - kaart või pass), klassitunnistus, selle koopia või e-kooli väljavõte. Õpilase tunnistuse koopia või e-kooli väljavõte jääb kooli.

12. Sisseastumisvestlusel osalevad õpilane ja kaks kooli vastuvõtukomisjoni liiget.

13. Sisseastumiskomisjon otsustab ja direktor kinnitab õpilase kooli nimekirja arvamise.

III  VASTUVÕTMINE

14. 10. klasside õpilaskandidaatide nimekirjad avalikustatakse tähestikulises järjekorras kooli kodulehel hiljemalt kolme tööpäeva jooksul pärast sisseastumiskomisjoni positiivset otsust.

15. Jõgevamaa Gümnaasiumis õpingute alustamiseks esitab õpilane sisseastumisdokumendid:

1.  taotluse kooli vastuvõtuks (kooli koostatud blanketil, Lisa 1.);

2.  sisseastuja põhihariduse omandamist tõendava dokumendi (põhikooli lõputunnistus ja hinneteleht);

3.  passi või ID-kaardi (nende puudumisel sünnitunnistuse) koopia või ametlikult kinnitatud ärakirja;

4.  ametlikult kinnitatud väljavõtte õpilase tervisekaardist;

5.  kaks fotot 3x4 cm

16. Sisseastumisdokumente võetakse vastu juunis. Täpsed ajad avalikustatakse kooli kodulehel.

17. Vastuvõetute nimekiri avaldatakse kooli kodulehel hiljemalt 1. juulil.

 

Lisa 1. Taotlus kooli vastuvõtuks

Jõgevamaa Gümnaasium

Aia 34. 48307 JÕGEVA

 

Taotlus                                                                                              _____________________

                                                                                                                      /kuupäev/

 

Soovin alates ___ . ___ . 20___ asuda õppima Jõgevamaa Gümnaasiumi _____ klassis.

 

Nõustun alljärgnevate punktidega isikuandmete töötlemise, edastamise ja avalikustamise kohta. Nõusoleku annab teovõimeline õpilane või alaealise õpilase vanem. Nõusoleku andmiseks palun märkige „x" selleks mõeldud kohta punkti ees sulgudes.

 

[    ] Luban, Jõgevamaa Gümnaasiumi (edaspidi: kool) volitatud töötlejal, töödelda minu/minu

        alaealise lapse isikuandmeid:

·         õpilase isikut tuvastavad andmed (nimi, isikukood, sünniaeg);

·         õpilase kontaktandmed;

·         õpilase haridust kajastavad dokumendid;

·         õpilase tervislikku seisundit kajastavad andmed (tervisekaardid);

·         õigusrikkumist kirjeldavad andmed (kohtumäärused, alaealiste komisjonide otsused, väärteoprotokollid);

·         andmed vanema või seadusliku esindaja kohta.

[    ] Luban juurdepääsu minu kohta kooli valduses olevale teabele. (nõusoleku annab

       teovõimeline õpilane või alaealise õpilase vanem)

[    ] Luban minu/minu alaealise lapse hinnete teavitamist elektrooniliselt koolis kasutusel oleva

      õppeinfosüsteemi kaudu (nõusoleku annab teovõimeline õpilane või alaealise õpilase vanem)

[    ] Luban minu/minu alaealise lapse nimelist tunnustamist kooli kodulehel ja infosüsteemis.

[    ] Luban minu/minu alaealise lapse kajastamist kooli sündmusi kajastavates audiovisuaalsetes

      materjalides (nt. pilt kooli aktusel) ja nende avaldamist kooli kodulehel ja infosüsteemis.

 

_______________________________________________________________________

/nõusoleku andja nimi, kuupäev ja allkiri/

 

 

Õpilase andmed ja allkiri   

Isikukood

 

Elukoht

 

Sissekirjutus
(täita, kui erineb elukohast)

 

Õpilase allkiri

 

Seadusliku esindaja nimi
(piiratud teovõimega (alla 18. aasta vanuse) isiku puhul)

 

Seadusliku esindaja allkiri
(piiratud teovõimega (alla 18. aasta vanuse) isiku puhul)

 

Telefon

 

e-posti aadress

 

 

 

 

Vanema andmed:

Nimi

 

Isikukood

 

Elukoht

 

Telefon

 

e-posti aadress

 

 

Vanema andmed

Nimi

 

Isikukood

 

Elukoht

 

Telefon

 

e-posti aadress

 

 

 

Toimetaja: NELE GRAVERSON