Õpilaste sõidukulude hüvitamise kord

19.09.16

Õpilaste sõidukulude hüvitamise kord

KINNITATUD

                                9. mai 2016

direktor käskkirjaga nr 1-2/63

                                                                                                            

      I. ÜLDSÄTTED

1.1.   Käesolev kord sätestab Jõgevamaa Gümnaasiumis (edaspidi JMG) üldkeskharidust omandavatele õpilastele ühistranspordi sõidukulu iga-aastase hüvitamise ulatuse ja korra.

1.2.   JMG õpilastele, kes ei ela Jõgeva linnas, hüvitatakse sõidukulu kuni 100% pileti täishinnast kooli ja tagasi alalisse elukohta või väljastatakse sõidukaart.

1.3.   Sõidukulud hüvitatakse riigieelarvest sõidusoodustuseks eraldatud rahalistest vahenditest.

 

       II. SÕIDUSOODUSTUSE VÕIMALDAMINE

2.1.   JMG õpilastele, kelle elukoht ei ole Jõgeva linnas, hüvitatakse õppeperioodil kooli ja tagasi alalisse elukohta sõidukulud järgmiselt:

2.1.1.     iga päev kooli ja tagasi alalisse elukohta sõitvatele õpilastele hüvitatakse sõidukulud arvestusega üks edasi - tagasi sõit päevas;

2.1.2.     üürikorteris elavatele õpilastele hüvitatakse alalisse elukohta ja kooli sõidu kulu arvestusega üks edasi – tagasi sõit nädalas, samuti riigipühadeks ja koolivaheajaks alalisse elukohta ja tagasi kooli sõidu kulu.

2.2.   Jõgevamaal (väljaspool Jõgeva linna) elavatele õpilastele väljastatakse septembrikuu jooksul kooli ja tagasi alalisse elukohta sõiduks sõidukaart. Sõidukaardi väljastamiseni hüvitatakse sõidukulud sõidupiletite alusel.

2.3.   Väljaspool Jõgevamaad elavatele õpilastele hüvitatakse sõidukulud sõidupiletite alusel.

2.4.   Erandjuhtudel, kui õpilane on kohustatud ostma sõidupileti, siis otsustatakse sõidukulu hüvitamine direktori poolt.

 

III. SÕIDUKULUDE HÜVITAMISEKS ESITATAVAD DOKUMENDID

3.1.   JMG õppima asunud õpilane esitab sõiduhüvitise saamiseks enda, vanema või eestkostja poolt täidetud vormikohase avalduse (lisa 1). Avaldus esitatakse iga õppeaasta alguses. Avalduse esitavad ka alalist elukohta vahetanud õpilased.

3.2.   Sõidukulude igakuuliseks hüvitamiseks esitab õpilane juhiabile iga kuu 5. kuupäevaks eelmise kuu piletid kleebituna nii, et oleks võimalik välja lugeda pileti kuupäev, marsruut ja summa. Sõidukulude aruande (lisa 2) koostab juhiabi.

3.3.   Sõidukulude hüvitamise aruande kinnitab direktor.

3.4.   Väljamaksmisele ei kuulu tähtajaks esitamata ja rikutud piletid, millel ei ole näha kuupäev, marsruut ja summa.

 

 IV. HÜVITISE MAKSMINE

4.1.   Hüvitisi makstakse tagasiulatuvalt iga kuu 25. kuupäevaks õpilase, vanema või eestkostja arveldusarvele.

4.2.   Elukoha või arveldusarve andmete muudatustest on õpilane kohustatud teavitama juhiabi.

4.3.   Valeandmete esitamise korral võidakse välja makstud sõidukompensatsioon tagasi nõuda.

 

V. RAKENDUSSÄTTED

5.1.     Käesolev kord jõustub alates 10. maist 2016.                                  

Toimetaja: NELE GRAVERSON
10.05.16

Õpilaste sõidukulude hüvitamise kord allalaadimiseks. 

Avalduse sõidusoodustuse taotlemiseks ning sõidukulude hüvitamise aruanne .pdf ja .rtf failina alla laadimiseks

Toimetaja: NELE GRAVERSON