Õpilaste majutuskulude hüvitamise eeskiri

19.09.16

KINNITATUD

direktori 13.11.2014

käskkirjaga nr 1-2/

Õpilaste majutuskulude hüvitamise eeskiri

           I. ÜLDSÄTTED

1.1.Käesolev eeskiri sätestab Jõgevamaa Gümnaasiumi (edaspidi kool) õpilastele majutuskulude hüvitamise ulatuse ja põhimõtted.

1.2.Majutuskulud hüvitatakse sotsiaaltoetusteks kinnitatud eelarvelistest vahenditest.

 

           II. MAJUTUSKULUDE HÜVITAMISE ALUS

2.1.Majutuskulud hüvitatakse õpilasele, kelle rahvastikuregistri järgne elukoht on Jõgevamaal või kellele sõiduaja poolest lähim riigigümnaasium on Jõgevamaa Gümnaasium ja

1)      kelle sõiduaeg ühistranspordiga elukohast Jõgevamaa Gümnaasiumisse ning tagasi elukohta on kaks tundi päevas või pikem või

2)      kelle elukoht ei asu gümnaasiumiga sama omavalitsuse territooriumil ja kellel ei ole võimalik kooliskäimiseks kasutada ühistransporti.

2.2.Õpilase sõiduaeg on aeg, mis kulub elukoha ja kooli vaheliseks sõiduks. Õpilase sõiduaeg päevas on õpilase ühekordne sõiduaeg elukoha ja kooli vahel.

 

III. MAJUTUSKULUD

3.1.Majutuskulud on:

1)      ühiselamu või õpilaskodu kohatasu;

2)      eluruumi üürilepingu tasu;

3)      majutusasutuse üürilepingu tasu.

3.2.Majutuskulude hulka kuuluvad ka eluruumi kasutamisega seotud kõrvalkulud (vesi, elekter, küte, prügivedu jne).

 

IV.  MAJUTUSKULUDE HÜVITAMISE ULATUS JA ESITATAVAD DOKUMENDID

4.1.Majutuskulusid (3.1.) ja eluruumi kasutamisega seotud kõrvalkulusid (3.2.) hüvitatakse kuludokumentide alusel kokku kuni 50 euro ulatuses kuus.

4.2.Majutuskulud hüvitatakse õppetöö perioodil kuni 10 kuud õppeaastas.

4.3.Õpilane esitab majutuskulude hüvitamiseks enda või seadusliku esindaja (alla 18. aasta vanuse isiku puhul) poolt täidetud vormikohase avalduse (Lisa 1), millele lisatakse kehtiva üürilepingu või majutuskokkuleppe koopia (ainult esimesel taotlemiskorral) ja eelmise kuu eluruumi kasutamisega seotud kõrvalkulusid ja maksmist tõendavad dokumendid.  

4.4.Majutuskulude hüvitise taotlemiseks esitatakse avaldus ja kuludokumendid hiljemalt taotletavale kuule järgneva kuu 15. kuupäevaks.

4.5.Dokumendid tuleb esitada kooli juhiabile (e-post: maarika.nahkur@gymnaasium.ee postiaadress: Jõgevamaa Gümnaasium, Aia 34, 48307 JÕGEVA).

4.6.Majutuskulude hüvitamise avalduste alusel koostab kooli juhiabi aruande (Lisa 2)

4.7.Majutuskulude hüvitamise aruande kinnitab kooli direktor.

4.8.Direktori kinnitatud majanduskulude aruanne on raamatupidamisel aluseks maksete tegemiseks.

 

V. HÜVITISE MAKSMINE

5.1.Hüvitisi makstakse tagasiulatuvalt taotletavale kuule järgneva kuu viimaseks kuupäevaks õpilase või seadusliku esindaja arveldusarvele.

5.2.Elukoha või arveldusarve andmete muudatustest on õpilane kohustatud teavitama kooli juhiabi kolme tööpäeva jooksul ning esitama uue avalduse (Lisa 1).

5.3.Kui ilmneb, et õpilane on esitanud valeandmeid, võidakse väljamakstud hüvitis tagasi nõuda.

 

VI. RAKENDUSSÄTTED

6.1.Käesolev kord jõustub tagasiulatuvalt 1. oktoobrist 2014.

Toimetaja: NELE GRAVERSON

Majutuskulude hüvitamise eeskiri

Jõgevamaa Gümnaasiumi õpilaste majutuskulude hüvitamise eeskiri allalaadimiseks

Avaldus majaduskulude taotlemiseks ning majutuskulude hüvitamise aruanne .rtf ja .pdf failina allalaadimiseks.