JÕGEVAMAA GÜMNAASIUMI KODUKORD

3.11.17

KINNITATUD

direktori 1. novembri 2017

käskkirjaga nr 1-2/40

JÕGEVAMAA GÜMNAASIUMI KODUKORD

 

I        ÜLDSÄTTED

1. Kooli kodukord on õpilasi ja koolitöötajaid siduv kokkulepe, mis lähtub Põhikooli- ja gümnaasiumiseadusest, muudest seadustest ja dokumentidest. Lisaks arvestab kooli kodukord üldiste väärtuste ja käitumise heade tavadega. Kodukord reguleerib igapäevast suhtlemist, käitumist ja ühistegevust koolis.

2. Kooli kodukord ja sellesse tehtavad muudatused arutatakse läbi kooli õpetajate poolt ning esitatakse enne kehtima hakkamist arvamuse avaldamiseks õppenõukogule, õpilasesindusele ja hoolekogule.

3. Kodukord jõustub 20.12.2016

 

II      KOOLIPÄEVA KORRALDUS

4. Koolipäevadel avatakse koolimaja uksed reeglina kell 7.00 ja suletakse 20.00.

5. Õppetunnid algavad kell 8.40. Õppetunni kestuseks on 70 minutit.

6. Vahetund kestab 10 minutit ja lõunapaus 50 minutit. Õpilaste toitlustamine toimub restoranis „Kosmos" ja kooli kohvikus.

7. Õppetundide ajad:

   8.00-8.35 konsultatsioonid, töö andekatega 

1. tund 8.40-9.50
2. tund 10.00-11.10
          Söömine 11.10-12.00 
3. tund 12.00-13.10
4.tund 13.20-14.30
5.tund 14.40-15.50 

8. Iga õppetunni alguses kõlab kaks koolikella: esimene kell 2 minutit enne tunni tegelikku algust on klassi suundumise märguandeks, teise kella helisedes on õpilane klassiruumis tunnitööks valmis.

9. Õppetundi alustab ja lõpetab õpetaja.

10. Õppetundidesse jõutakse õigeaegselt. Hilinemise korral teatatakse põhjused aineõpetajale ja klassijuhatajale.

11. Õpetaja puudumisel õppetunnist teavitab õpperühma esindaja sellest kooli juhtkonda.

12. Muudatusi õppetöös ja kooli päevakavas on lubatud teha ainult kooli juhtkonna teadmisel ja nõusolekul.

13. Muudatustest tunniplaanis teavitab õpilasi üldjuhul klassijuhataja või õppejuht.

14. Üldkoosolekud õpilastele toimuvad juhtkonna teadmisel ja nõusolekul.

15. Koolis on kasutusel veebipõhine õppeinfosüsteem.

16. Koolis korraldatavad üritused lõpevad reeglina hiljemalt kell 22.00.

17. Koolimajas kantakse vahetusjalatseid. Vahetusjalatseid hoitakse reeglina garderoobis vastavas riiulis.

18. Õpilased hoiavad üleriideid garderoobis.

19. Õpilasel on õppevahendite hoidmiseks oma koolikapp.

20. Kooli töötajate ja külaliste sõidukite parkimiseks on mõeldud kooli ees asuv parkla. Õpilaste sõidukite parkimiseks on mõeldud kooli taga asuv parkla. Jalgrataste hoiustamiseks on koolimaja ees jalgrattaparkla.

21. Koolis viibijad võivad lifti sihtotstarbeliselt kasutada. Lifti kasutamise eesõigus on õppematerjalide transportimisel. Lifti ei tohi kasutada häire korral.

22. Koolimajas, kooli territooriumil ja kooli poolt korraldatud üritustel, õppekäikudel ja ekskursioonidel on keelatud tubakatoodete, alkohoolsete jookide ja teiste sõltuvusainete omamine ja/või tarvitamine ning hasartmängud.

 

III    ÕPILASE ÕIGUSED

Jõgevamaa Gümnaasiumi õpilasel on õigus:

23. võtta osa õppetööst;

24. saada kooli juhtkonnalt ja õpetajatelt teavet koolikorralduse, õppimisvõimaluste ja hindamise kohta;

25. valida enda huvidele ja võimetele vastav õppesuund ning pakutavate valikkursuste hulgast täiendavaid valikaineid;

26. saada õppekavas ettenähtu omandamiseks täiendavat õpiabi;

27. saada esmast meditsiinilist ja psühholoogilist abi;

28. saada karjäärinõustamist; 

29. olla valitud kooli õpilasesindusse ning õpilaste esindajaks kooli hoolekogusse ja/või õppenõukogu tegevusse;

30. teha õpilasesindusele, kooli juhtkonnale ja/või õpetajatele ettepanekuid õppe- ja kasvatustegevuse ning õppekavavälise tegevuse kohta;

31. osaleda kooli huviringide töös ja õppekavavälises tegevuses;

32. õpetaja loal kasutada tunnis eesmärgipäraselt mobiilse tehnoloogia vahendeid (süle- ja tahvelarvuti, nutitelefon);

33. pöörduda õppe- ja kasvatustegevust puudutavate vaidlusküsimuste lahendamiseks klassijuhataja, kooli juhtkonna, hoolekogu ning Haridus- ja Teadusministeeriumi poole;

34. olümpiaadi koolivoorus osaleval õpilasel on õigus olla samal päeval õppetööst vabastatud, piirkondlikuks olümpiaadiks või ainealaseks võistluseks valmistuval õpilasel on õigus ühele ja vabariikliku olümpiaadi eel kahele vabale päevale.

 

IV    ÕPILASE KOHUSTUSED

Jõgevamaa Gümnaasiumi õpilane:

35. osaleb õppetöös kooli tunniplaani ja õppekorralduse kohaselt;

36. täidab õpiülesandeid ning omandab teadmisi ja oskusi oma võimete kohaselt;

37. tagab tunnis töörahu ega sega kaasõpilasi;

38. teavitab oma õppetööst puudumisest esimesel võimalusel klassijuhatajat ja vajadusel aineõpetajat;

39. käitub viisakalt kaasõpilaste ja täiskasvanutega, austab üldtunnustatud ühiselu reegleid;

40. järgib tervislikke eluviise;

41. hoiab enda ja kooli head mainet;

42. täidab kooli kodukorda ja järgib Eesti Vabariigi seadusi;

43. täidab „Kooli raamatukogu ja teavikute kasutamise korda"; vastav kord on kättesaadav raamatukogus ja kooli kodulehel.

44. kooskõlastab kooli ruumide kasutamise kooli juhtkonnaga; 

45. täidab mõjutusmeetmeid ja kasutab kokkulepitud tugimeetmeid;

46. on välimuselt ja riietuselt korrektne; aktusel pidulik;

47. suhtub kooli varasse hoolivalt ja tagastab kooli poolt väljastatud vahendid õigeaegselt. Õpilane (piiratud teovõimega õpilase puhul tema vanem) hüvitab koolile teadlikult või hoolimatusest tekitatud materiaalse kahju.

 

V      ÕPPETÖÖST PUUDUMINE

48. Õppetööst puudumine on lubatud ainult mõjuval põhjusel. Mõjuvad põhjused on järgnevad:

1) õpilase haigus;

2) olulised perekondlikud põhjused;

3) kooli ametlik esindamine;

4) läbimatu koolitee või muu vääramatu jõud. 

49. Kui õpilane puudub haiguse tõttu või perekondlikel põhjustel, teavitab õpilase vanem klassijuhatajat. Puudumisest teavitatakse eelneval või samal päeval. Erandkorras võib oma puudumisest teavitada ka õpilane ise.

50. Puudumisest teavitamine toimub telefonikõne või –sõnumi, e-kirja või õppeinfosüsteemi sissekandega.

51. Puudumise põhjuse hindab mõjuvaks klassijuhataja.

52. Puudumine ei vabasta õpilast õppetunnis taotletavate õpitulemuste saavutamise kohustusest. Vajadusel koostab õpetaja selleks õpilasele individuaalse plaani.

53. Kui õpilane peab õppetöö ajal koolist lahkuma, on ta kohustatud sellest teavitama klassijuhatajat. Kui see ei ole võimalik, siis aineõpetajat või koolitöötajat. Kui õpilane lahkumiseks luba ei küsi või seda ei saa, käsitletakse lahkumist põhjuseta puudumisena.

54. Enam kui kolme järjestikkuse koolipäeva pikkuseks puudumiseks mittetervislikel põhjustel tuleb taotleda kooli juhtkonnalt eriluba. Eelnevalt küsib õpilane kirjalikult loa igalt vastava perioodi aineõpetajalt, leppides kokku õpiülesannete täitmise individuaalse kava. Vastava blanketi saab juhiabi käest või kooli kodulehelt.

55. Õpilase puudumiseks võistluse või esinemise tõttu, annab loa klassijuhataja vastavasisulise taotluse alusel. Taotluse võib klassijuhatajale esitada õpilane, tema vanem, aineõpetaja, huviringi esindaja või võistluse/esinemise korraldaja. Loa andmisel arvestab klassijuhataja õpilase käitumist ja õppeedukust.

56. Õppetöö ajal toimuvat puhkusereisi loetakse põhjuseta puudumiseks.

57. Kehalise kasvatuse tunnis füüsilise koormuse piirangu vajadusest teavitab õpilane või vanem aineõpetajat enne tunni toimumist. Õpilane täidab sel juhul talle kehalise kasvatuse õpetaja poolt tunni alguses antud õpiülesandeid õpetaja poolt määratud kohas.

58. Hilinemine, mis ei võimalda õpilasel ainetunnis sisuliselt osaleda, võrdsustatakse puudumisega. Selle üle otsustab aineõpetaja lähtudes konkreetse ainetunni ülesehitusest ja õpilase hilinemise ajast ning põhjusest.

 

VI    HINDAMISEST JA ÕPILASE ARENGUST TEAVITAMINE

59. Hindamise ja õpilase arengust teavitamise korraldus on kirjas kooli õppekavas.

 

VII  ÕPILASTE TUNNUSTAMINE JA KIITMINE

60. Väga heade õpitulemuste korral võib tunnustada õpilast kiituskirja ja kuld- või hõbemedaliga (haridus- ja teadusministri määrus nr 37 „Õpilase tunnustamise tingimused ja kord" §1., §3., 9. augustist 2010).

61. Kool tunnustab õpilast väga heade õpitulemuste, kooli esindamise, isiklike saavutuste ja heateo eest vastavalt tunnustamise korrale.

 

VIII      JÄLGIMISSEADMESTIKU KASUTAMINE

62. Kooli hoones ja territooriumil on videovalve.

63. Jälgimisseadmestiku on paigaldanud ja seda haldab lepingujärgselt kehtiva tegevusloaga turvafirma (G4S).

64. Jälgimisseadmestikku võib kasutada Jõgevamaa Gümnaasiumi hoone, territooriumi ja territooriumile paigaldatud vara kaitseks ning territooriumil viibivate isikute ja vara kasutajate turvalisust ohustava olukorra ennetamiseks, olukorrale reageerimiseks ning korrarikkumise menetlemisel asitõendite väljaselgitamiseks.

 

IX    VAIMSE JA FÜÜSILISE TURVALISUSE TAGAMINE, JUHTUMIST TEAVITAMISE NING SELLE LAHENDAMISE KORD

65. Vaimse ja füüsilise turvalisuse tagamise eest kannavad hoolt kõik kooli töötajad ja õpilased.

66. Vaimse ja füüsilise turvalisuse tagamiseks:

1) tuleb hoiduda kaasinimeste suhtes vaimse ja füüsilise vägivalla kasutamisest;

2) on keelatud pildistamine ja salvestiste tegemine ilma kohalolijate nõusolekuta;

3) on keelatud kooli territooriumil kaasas kanda turvalisust ohustavaid esemeid: tubakatooted, alkohoolsed joogid, sõltuvusained, külm- ja tulirelvad, tulemasinad ja –tikud, kemikaalid jne.

4) ei ole soovitatav väärisesemete, raha jm jätmine garderoobi. Samuti ei ole soovitatav nende jätmine järelevalveta mujal kooli ruumides. Kool ei vastuta omaniku hooletusest kaduma läinud esemete eest.

5) hoiavad õpilased oma õppevahendite kapi lukus. Kui õpilane on kapi võtme kaotanud, avab kapi vajadusel administraator või juhiabi.

67. Õpilaste, koolitöötajate ja/või külaliste vaimset ja füüsilist turvalisust ohustavast olukorrast teavitatakse viivitamatult kohal viibivat koolitöötajat või direktorit. Direktor või tema poolt volitatud isik teavitab vajadusel nimetatud olukorrast õpilase vanemat, vastavat ametiasutust ja/või korrakaitseorganit ning kutsub kohale arstiabi.

 

X      KOOLI RUUMIDE KASUTAMISE KORD

68. Kooli raamatukogus täidab õpilane „Kooli raamatukogu ja teavikute kasutamise korda". Vastav kord on kättesaadav raamatukogus ja kooli kodulehel.

69. Õpilane täidab keemia- ja füüsikakabinetis ning arvutiklassides nende ruumide kasutamise nõudeid.

70. Õpilasel ja koolitöötajal on õigus kokkuleppel juhtkonnaga kasutada õppekavavälises tegevuses kooli ruume, raamatukogu, õppe-, spordi-, tehnilisi ja muid vahendeid tasuta.

71. Ruumide, vahendite heakorra ja otstarbepärase kasutamise eest vastutab ürituse korraldaja.

72. Ruumide, vahendite rikkumisel või hävinemisel on ürituse korraldaja kohustatud koolile korvama tekkinud materiaalse kahju.

 

XI    ÕPILASTE KOOLIST VÄLJAARVAMISE KORD

73. Õpilase koolist väljaarvamise otsuse teeb direktor arvestades käesolevas punktis sätestatut:

73.1. kui õpilane või piiratud teovõimega õpilase vanem on koolile esitanud sellekohase taotluse;

73.2. kui õpilane on asunud haridust omandama teises üldhariduskoolis või välisriigi õppeasutuses ja vanem ei ole esitanud hiljemalt 30. juuniks kooli direktorile taotlust õpilase kooli õpilaste nimekirja jätmiseks järgmisel õppeaastal;

73.3. kui õpilane ohustab oma käitumisega teiste turvalisust koolis või rikub korduvalt kodukorda;

73.4. kui õpilane ei täida nominaalse õppeaja jooksul gümnaasiumi lõpetamise tingimusi ja tema õppeaega ei ole individuaalse õppekava kohaselt pikendatud;

73.5. kui õpilane on pikaajaliselt põhjuseta puudunud õppetööst;

73.6. edasijõudmatuse tõttu õppetöös:

1) kui õpilasel on ühe trimestri kursusehinnete hulgas pärast järelevastamiste tähtaega kolm või enam  „nõrka" või  „puudulikku" hinnet ja/või hinnangut „mittearvestatud" ning tema kursusehinde parandamise aega ei ole individuaalse õppekava või direktorile esitatud põhjendatud avalduse alusel pikendatud;

2) kui õpilasele on kahe või enama kursusega õppeaines ühe õppeaasta jooksul välja pandud üle poolte kursusehinnetest „nõrgad" või „puudulikud" ja/või hinnangud „mittearvestatud";

3) kui õpilasele on ühe õppeaasta jooksul välja pandud kolmes või enamas õppeaines üle poolte kursusehinnetena „nõrgad" või „puudulikud" ja/või hinnangud „mittearvestatud";

4) kui II aasta õpilasel on ette nähtud ajaks sooritamata õpilasuurimus või praktiline töö.

73.7. kui õpilane on täitnud gümnaasiumi lõpetamise tingimused ja talle on väljastatud lõputunnistus;

73.8. õpilase surma korral. 

74. Õpilase koolist väljaarvamisel kodukorra punktide 73.3.-73.6. alusel lähtub direktor õppenõukogu vastavasisulisest otsusest.

75. Koolist välja arvatud õpilane täidab enne dokumentide kättesaamist „Koolist lahkuva õpilase ringkäigulehe". Ringkäigulehe annab ja selle täitmist kontrollib kooli juhiabi.

 

XII  KODUKORRA MITTETÄITMISEL RAKENDATAVAD MÕJUTUSMEETMED

76. Kodukorda mittetäitva õpilase suhtes võib rakendada üht või enamat järgnevat mõjutusmeedet:

1) etteheitev pilk;

2) suuline märkus; 

3) kirjalik märkus õppeinfosüsteemis;

4) õpilase käitumise arutamine tema endaga ja/või tema vanemaga;

5) õpilasega tema käitumise arutamine õppenõukogus või hoolekogus;

6) õpilasele tugiisiku määramine;

7) kirjalik noomitus direktori käskkirjaga;

8) esemete, mille omamine koolis on keelatud või mida õpilane kasutab viisil, mis ei ole kooli kodukorraga kooskõlas, kooli hoiule võtmine; esemed hoiustatakse direktori juures ja väljastatakse õpilasele või tema seaduslikule esindajale kokku lepitud ajal;

9) õppetunnist eemaldamine koos kohustusega viibida õpetaja määratud kohas ja saavutada tunni lõpuks nõutavad õpitulemused;

10) ajutine keeld võtta osa õppekavavälisest tegevusest koolis, näiteks üritustest ja väljasõitudest (teavitatakse vanemat kirjalikult).

Toimetaja: NELE GRAVERSON