Õpilasele ja lapsevanemale Jõgevamaa Gümnaasiumist

13.02.18

Õppekorraldus

Jõgevamaa Gümnaasiumis (JMG) õpivad ainult gümnaasiumiklassid. Õpe toimub Eesti kõige moodsamas perioodõppe vormis: kolm trimestrit, valikkursuste nädal juuni algul, 70-minutilised tunnid ning hästi läbimõeldud ja õpilassõbralik õppekorraldus. Pakume parimat ettevalmistust edasiõppimiseks kõrg- või kutsekoolis ning osalemiseks elukestvas õppes.

Jõgevamaa Gümnaasiumis on võimalik õppida kolmel õppesuunal:

 • kultuurisuund – sobib õpilasele, kellele meeldib lugeda, arutleda, õppida keeli, vaadata filme ja tegeleda kunstiga;
 • loodus- ja täppisteaduste suund – sobib õpilasele, kellele meeldib lahendada matemaatikaülesandeid, keda huvitab loodus, teadus, tehnika ja digimaailm;
 • sotsiaalsuund – sobib õpilasele, kellele meeldib suhelda, keda huvitab ühiskonnas toimuv ning kes on valmis aktiivse kodanikuna kogukonda panustama.

Õppesuund koosneb õpilase enda valitud valikkursustest: www.gymnaasium.ee/oppesuunad

Jõgevamaa Gümnaasium pakub õpilastele väga suures ulatuses valikkursusi (nt 2017/18. õppeaastal koos valikkursuste nädalaga u 100 kursust). Valikkursustega saab tutvuda: www.gymnaasium.ee/valikkursused

Jõgevamaa Gümnaasiumi õpilaste rahulolu oma kooli ja siinsete õppimisvõimalustega on väga kõrge:

 • Väitega „Õppekorraldus toetab minu õppimist" nõustub 99% õpilastest;
 • „Koolis on piisav hulk valikkursuseid" – 96%
 • „Koolis toimub piisavalt üritusi" – 98%
 • „Kodutööde maht on mulle jõukohane" – 93%
 • „Tunnen ennast koolis turvaliselt" – 98%
 • „Koolis tunnustatakse õpilasi piisavalt" – 98%
 • „Mulle meeldib minu kool" – 99%

(väljavõte rahuloluküsitlusest 2017. aasta kevadel)

Täpsemalt saab rahuloluküsitlustest ja teistest haridusuurimustest lugeda  www.gymnaasium.ee/haridusuurimused.

 

Toetamine

Jõgevamaa Gümnaasium toetab iga õpilase edasijõudmist õppetöös. Neile, kes tunnevad või vajavad põhikooli materjali ülekordamist põhiainetes (matemaatika, inglise keel), on loodud toetuskursused. Andekatele õpilastele on loodud spetsiaalsed andekate kursused, kus õpetajad tegelevad õpilastega individuaalselt ja aitavad neid huvitavates ainetes kaugemale, kui on õppekavas ette nähtud. Igapäevaste koolielu raskustega aitavad toime tulla iga klassi kaks klassijuhatajat ja õpilasnõustaja. Koolis valitseb toetav, hooliv ja õppimist soodustav õhkkond.

 

Toit, sõit ja majutuskulude hüvitamine

Jõgevamaa Gümnaasiumi õpilastele kehtivad kõik riigigümnaasiumi õpilase soodustused:

 • Tasuta sõit kodust kooli ja koolist koju

Ühistranspordiga tasuta sõit kooli ja kodu vahel viis korda nädalas.

Maakonnaliinidel piisab õpilasel sõidukaardist, rongi- või maakonda läbiva liini kasutamisel hüvitatakse õpilasele piletikulu igakuiselt tagantjärele.

Vajadusel on võimalik bussiliiklust õpilasele soodsalt ümber korraldada.

 • Koolitoit

Seoses Jõgeva Põhikooli (sealhulgas söökla) renoveerimisega ei ole ajutiselt võimalik pakkuda tasuta koolilõunat.

Õpilasi toitlustatakse kooli kohvikus ja restoranis Kosmos. Õpilastele hüvitatakse 1.36 eurot toidukorra maksumusest.

 • Majutuskulude hüvitamine

Jõgevamaa Gümnaasiumis õppivatel õpilastel on võimalus taotleda majutuskulude hüvitamist 50 euro ulatuses. Majutuskulud hüvitatakse esitatud kuludokumentide alusel. Täpsem info: www.gymnaasium.ee/majutuskulude-huvitamise-eeskiri

 

Sisseastumine

Jõgevamaa Gümnaasiumi sisseastumiskatsed toimuvad 19.-29. märtsil ja täiendavalt 18. ja 19. aprillil. Sisseastumiskatsele tuleb eelnevalt registreeruda kooli kodulehe kaudu. Sisseastumiskatseks on 9. klassi klassitunnistuse või hinnetelehe esitamine ja selle põhjal peetav vestlus. Sisseastumiskatse tulemus selgub hiljemalt järgmiseks päevaks.

 

Toimetaja: NELE GRAVERSON