Õpilasele ja lapsevanemale Jõgevamaa Gümnaasiumist

5.09.17

Õppetöö

Jõgevamaa Gümnaasiumis (JMG) õpivad ainult gümnaasiumiklassid. Õpe toimub Eesti kõige moodsamas perioodõppe vormis, mis pakub õpilassõbralikku lähenemist ja ettevalmistust edasiõppimiseks kõrg- või kutsekoolis.

Jõgevamaa Gümnaasium pakub tugevat üldkeskharidust viies õppesuunas:

 • Reaalsuund, kus rõhk on robootikal, programmeerimisel ja joonestamisel;
 • Humanitaarsuund, kus rõhk on kirjandusel, kunstil ja enesejuhtimisega seotud kursustel;
 • Sotsiaalsuund, kus rõhk on majandusõpetusel, riigikaitsel ja aktiivse kodanikuks kujunemisega seotud kursustel;
 • Keelte suund, kus rõhk on erinevatel võõrkeeltel: soome, hispaania, saksa, vene keel;
 • Loodussuund, kus rõhk on praktilistel loodusainete kursustel.

Jõgevamaa gümnaasium pakub õpilastele väga suures ulatuses valikkursusi (nt 2016/17. õppeaastal koos valikkursuste nädalaga u 100 kursust). Valikkursustega saab tutvuda: www.gymnaasium.ee/valikkursused

Jõgevamaa Gümnaasiumi koolimaja on värskelt renoveeritud ja tehniliselt väga hästi varustatud.

 

Jõgevamaa Gümnaasiumi õpilaste rahulolu oma kooli ja siinsete õppimisvõimalustega on väga kõrge:

 • Väidet „Õppekorraldus toetab minu õppimist" toetab 100% õpilastest;
 • „Koolis on piisav hulk valikkursuseid" – 99%
 • „Mulle meeldivad 75-minutilised tunnid" – 99%
 • „Koolis toimub piisavalt üritusi" – 99%
 • „Olen rahul järelvastamise korraldusega" – 97%
 • „Tunnen ennast koolis turvaliselt" – 99%
 • „Koolis tunnustatakse õpilasi piisavalt" – 97%
 • „Mulle meeldib minu kool" – 98%

(väljavõte rahuloluküsitlusest 2016 kevadel)

Täpsemalt rahuloluuuringust ja teistest haridusuurimustest saab lugeda www.gymnaasium.ee/haridusuurimused.

 

Toetamine

Jõgevamaa Gümnaasium toetab iga õpilase edasijõudmist õppetöös. Neile, kes tunnevad või vajavad põhikooli materjali ülekordamist põhiainetes (matemaatika, inglise keel), on loodud  I aasta (10. klassi) algusesse toetuskursused. Andekatele õpilastele on loodud spetsiaalsed andekate kursused, kus õpetajad tegelevad õpilastega individuaalselt ja aitavad neid huvitavates ainetes kaugemale, kui on õppekavas ette nähtud. Igapäevaste koolielu raskustega aitavad toime tulla iga klassi kaks klassijuhatajat ja õpilasnõustaja. Koolis valitseb toetav, hooliv ja õppimist soodustav õhkkond.

 

 

Toit, sõit ja majutuskulude hüvitamine

Jõgevamaa Gümnaasiumi õpilastele kehtivad kõik riigigümnaasiumi õpilase soodustused:

 • Tasuta sõit kodust kooli ja koolist koju

Ühistranspordiga tasuta sõit kooli ja kodu vahel viis korda nädalas.

Maakonnaliinidel piisab õpilasel sõidukaardist, rongi- või maakonda läbiva liini kasutamisel hüvitatakse õpilasele piletikulu igakuiselt tagantjärele.

Vajadusel on võimalik bussiliiklust õpilasele soodsalt ümber korraldada.

 • Koolitoit

Seoses Jõgeva Põhikooli (sealhulgas söökla) renoveerimisega ei ole ajutiselt võimalik pakkuda koolilõunat.

Õpilasi toitlustatakse kooli kohvikus ja restoranis Kosmos. Õpilastele hüvitatakse 1.36 eurot toidukorra maksumusest.

 • Majutuskulude hüvitamine

Alates 01.10.2014 on Jõgevamaa Gümnaasiumis õppivatel õpilastel võimalus taotleda majutuskulude hüvitamist 50 euro ulatuses. Majutuskulude hüvitamist on võimalik taotleda õpilastel, kelle rahvastikuregistri järgne elukoht on Jõgevamaal või kelle sõiduaja poolest lähim riigigümnaasium on Jõgevamaa Gümnaasium. See tähendab, et kui õpilase sõiduaeg kodust kooli ja tagasi on kaks tundi või enam. Majutuskulud hüvitatakse esitatud kuludokumentide alusel.

 

Sisseastumine

Jõgevamaa Gümnaasiumi sisseastumiskatsed toimuvad kevadvaheajal 20.-24. märtsil ja täiendavalt 25. ja 26. aprillil ning 8.juunil. Sisseastumiskatseks on 9. klassi klassitunnistuse esitamine ja selle põhjal peetav vestlus. Sisseastumiskatse tulemus selgub hiljemalt järgmiseks päevaks. Sisseastumiskatsele tuleb eelnevalt registreeruda kooli kodulehe kaudu.

 

Toimetaja: NELE GRAVERSON