Haridusuurimused meist

20.09.17
 1. Õpilaste rahulolu 2014-2016 - kokkuvõte alates kooli loomisest kolmel õppeaastal läbi viidud õpilaste rahuoluküsitlusest. On võimalik näha õpilaste rahulolu küsimuste lõikes.
 2. Rahulolu 2016 - Sihtasutuse Innove poolt läbi viidud üleriigiline 11. klasside rahuloluküsitlus. On näha Jõgevamaa Gümnaasiumi õpilaste rahulolu erinevate valdkondades (kooliga, suhetega, õpetajatega) ja üldiselt võrreldes Eesti koolide keskmisega.
 3. Gümnaasiumi panus 2016 - Sihtasutuse Innove poolt läbi viidud üleriigiline uurimus gümnaasiumite panuse kohta kolmel aastal (2014-2016). Selgub, et matemaatikas on Jõgevamaa Gümnaasiumi panus olnud oodatust kõrgem ning eesti keeles ja inglise keeles ootuspärane.
 4. Eesti kool 2016 - Tallina Ülikooli poolt 32 Eesti koolis läbi viidud uurimus. Selgub, et Jõgevamaa Gümnaasium on paljudes aspektides kas parim või parimate hulgas. Jõgevamaa Gümnaasiumi number on 23.
 5. Koolide profiilid 2016 - Tallinna Ülikooli poolt läbi viidud 32 kooli uurimuse järgmine etapp. Igale uurimuses osalenud koolile koostati tema profiil. Jõgevamaa Gümnaasiumi profiili leiab numbri 23 alt.
 6. Grinberg, I. (2017). Õpilaste läbipõlemine – kas Eesti kooli pudelikael? Õpetajate Leht, 18. august. Artiklist leiab viite ka meie koolile: „Uurimuses eristus selgelt üks maakondlik gümnaasium, mida iseloomustavad madalad ülekoormuse ja läbipõlemisega seotud näitajad ning kõrged rahuloluhinnangud, mida kroonib soliidne koht riiklike gümnaasiumieksamite tulemuste pingereas. Lisaks koolipäeva pikkuse ja kodus õpitud tundide madalatele keskmistele näitajatele eristub gümnaasium ka õppe ülesehituse poolest. Õpe toimub perioodõppe vormis, kasutusel on õppesuunad, mis koosnevad kohustuslikest ja valikkursustest. Kool väärtustab spordi ja huvialadega tegelemist õppimisega võrdväärselt, panustades kogu kooliperet kaasavatesse üritustesse. See pealinnast väljaspool asuv gümnaasium on hea näide, et õppimine saab olla üheaegselt akadeemiliselt edukas, toetada vaimset ja füüsilist toimetulekut ning tekitada koolirõõmu."

 7. Kooliuurimus 2017: Tallinna Ülikooli Haridusinnovatsiooni keskus viis 2017 aasta märtsis-mais läbi kooliuurimuse 42 koolis. Jõgevamaa Gümnaasiumi õpetajaid iseloomustab kõrge koolikiindumus, innovaatilisus, võimestatus, tajutud õiglus ja rahulolu töö sisuga. Jõgevamaa Gümnaasiumi õpilastel on kõrge koolikiindumus ja -rõõm, nad on koolitööst haaratud; nad peavad õpet võrreldes teiste koolide õpilastega kõige enam elulähedasemaks ja kriitilist mõtlemist arendavaks.

 8. Erss, M. (2017). Case study Estonia. Oktoobris ja novembris 2016 viidi Euroopa Komisjoni kooliuuenduse levitamise projekti raames läbi juhtumiuuring kahes innovaatilises Eesti koolis: Jõgevamaa Gümnaasiumis ja Kiviõli I Keskkoolis. Juhtumiuuringust leiab on põhjalik ülevaate koolis läbiviidud uuendustest.

 9. Workshop summary report Estonia. (2017). Dokumendist leiab Maria Erssi lühikokkuvõtte Jõgevamaa Gümnaasiumi juhtumiuuringust (lk 5).

   

   

Toimetaja: NELE GRAVERSON