14.11.17

KINNITATUD

                                09.11.2017

direktor käskkirjaga nr 1-2/2-1

 

JÕGEVAMAA GÜMNAASIUMI HANKEKORD

Hankekord

I Üldsätted 

1. Jõgevamaa Gümnaasiumi (edaspidi kool) hankekorra (edaspidi kord) eesmärk on tagada kooli rahaliste vahendite säästlik ja otstarbekas kasutamine, riigihangete läbipaistvus ja kontrollitavus.

2. Kool juhindub riigihangete läbiviimise korraldamisel ja hankelepingute sõlmimisel riigihangete seadusest (edaspidi RHS) ning selle alusel kehtestatud õigusaktidest, Haridus- ja Teadusministeeriumi (edaspidi ministeerium) ning tema valitsemisala hankekorrast ja käesolevast korrast.

3. Kool ei korralda hankeid asjade või teenuste ostmiseks, mille suhtes on ministeerium teavitanud ühishanke korraldamisest või keskses hankes osalemisest.

4. Hangete aluseks on haridus- ja teadusministri poolt kinnitatud kooli eelarve ning hankeplaan.

 

II Hankeplaan

5. Hankeplaani kantakse planeeritavad hanked ja selle järgi toimub hangete teostamine.

6. Hankeplaan koostatakse vastavalt lisas 1 toodud vormile. Hankeplaan sisaldab vähemalt asjade ja teenuste hankeid alates 10 000 eurost ning ehitustööde hankeid alates 30 000 eurost.

7. Hankeplaan koostatakse ja kinnitatakse iga-aastaselt direktori käskkirjaga ja esitatakse ministeeriumi riigivaraosakonnale kahe nädala jooksul pärast kooli eelarve kinnitamist.

8. Hankeplaani muutmisel esitatakse muudetud hankeplaan Haridus- ja Teadusministeeriumi riigivaraosakonnale viivitamatult peale muudatuste tegemist.

9. Hangete planeerimisel ja teostamisel lähtutakse põhimõttest, mille kohaselt samalaadsed või funktsionaalselt koostoimivad asjad, teenused või ehitustööd tellitakse ühtse hankena nii, et kaetud on kogu kooli vajadus.

 

III Riigihanke Komisjon

10. Riigihanke hankemenetlusega seotud toimingute teostamiseks moodustatakse direktori käskkirjaga riigihanke komisjon, mille töö vorm on koosolek ja komisjon on otsustusvõimeline, kui kohal on üle poole komisjoni liikmetest s. h. komisjoni esimees ehk käskkirjaga määratud riigihanke ja hankelepingu täitmise eest vastutav ametiisik. Komisjoni koosoleku kutsub kokku ja komisjoni koosolekut juhatab komisjoni esimees.

11. Riigihanke läbiviimise komisjoni (edaspidi komisjon) ülesanded:

11.1. vajadusel hankedokumentide ettevalmistamine;

11.2. laekunud pakkumuste avamine;

11.3. pakkujate kvalifikatsiooni ja hankest kõrvaldamise aluste kontrollimine;

11.4. pakkumuste vastavuse kontrolli teostamine;

11.5. pakkumuste hindamine;

11.6. eduka pakkuja väljaselgitamine;

11.7. ettepanekute esitamine direktorile eelnimetatud otsuste tegemiseks.

12. Komisjoni töö eest vastutab komisjoni esimees. Komisjoni esimees kutsub kokku komisjoni koosolekud ja juhatab komisjoni tööd.

13. Komisjoni otsused võetakse vastu lihthäälteenamuse teel. Häälte võrdse jagunemise korral on otsustavaks komisjoni esimehe hääl.

14. Arvestades konkreetse riigihanke spetsiifikat, on hankekomisjonil õigus kaasata oma töösse sõnaõigusega vastava eriala spetsialiste, kes ei ole komisjoni liikmed.

15. Käesolevast korrast tulenevad hankelepingud sõlmib direktor.

16. Järelevalvet sõlmitud hankelepingu täitmise üle teostab direktor.

 

IV Otseost

17.  Alla 5000 euro (ilma käibemaksuta) maksva hanke puhul kohaldatakse RHS sätestatud üldpõhimõtteid selliselt, et ostu teostamise protsess toimuks võimalikult efektiivselt ehk koolile kaasneks võimalikult väike aja-, raha- ja tööjõukulu. See tähendab, et kui ilma pakkumusi võrdlemata suudetakse hanke tulemus saavutada mõistliku hinna ja kvaliteedi suhtega, siis ei ole kohustust käesolevas juhendis sätestatud nõudeid.

 

V Lihthange

18. Lihthange on riigihange, mida korraldatakse juhul, kui  hankelepingu eeldatav maksumus ilma käibemaksuta ületab RHS esitatud lihthanke piirmäära.

19. Kui lihthange on kavandatud kooli hankeplaanis, viib lihthanke läbi hankeplaanis näidatud hanke eest vastutav isik.

20. Lihthanke läbiviimisel avaldatakse lihthanke dokumendid riigihangete registris.

21. Lihthanke dokumendis tuleb ette näha võimalus pidada läbirääkimisi.

22. Lihthanke läbiviimisel tuleb järgida RHS toodud tingimusi.

 

VI Riigihanke hankemenetlus

23. Riigihankemenetlus korraldatakse juhul, kui  hankelepingu eeldatav maksumus ilma käibemaksuta ületab RHS esitatud riigihanke piirmäära.

24. Riigihanke algatajaks korra tähenduses on direktor. Hankedokumendid ja riigihankemenetlusega seonduvad otsused peavad olema kinnitatud direktori käskkirjaga või direktori poolt volitatud isiku poolt.

25. Direktori käskkirjaga:

   25.1. määratakse hankemenetluse liik;

25.2. nimetatakse hanke korraldamise eest vastutav isik, kelle ülesandeks on RHSist tulenevate hanke protseduuriliste reeglite täitmine;

25.3. moodustatakse vajadusel hanke läbiviimise komisjon;

25.4. määratakse vajadusel hanke läbiviimise ajakava;

25.5. kinnitatakse hankedokumendid;

25.6. antakse vajadusel volitus kolmandatele isikutele hankemenetlusega seonduvate toimingute tegemiseks ning volitus hankemenetluse korraldamise lepingu sõlmimiseks;

25.7. võetakse vastu kõik otsused hankemenetluses.

26. Hankedokumendid avalikustatakse läbi riigihangete registri.


 

 

Toimetaja: NELE GRAVERSON