JÕGEVAMAA GÜMNAASIUMI SIHISEADE

27.09.17

KINNITATUD

direktori 27. juuni 2014

käskkirjaga nr 1-2/129

 

JÕGEVAMAA GÜMNAASIUMI ARENGUKAVA 2014-2017

Jõgevamaa Gümnaasium lähtub oma tegevuses riigi poolt seatud ülesandest (PGS § 5) ja riigigümnaasiumide kvaliteedikokkuleppest[1].

Jõgevamaa Gümnaasiumi missiooniks on parimal viisil ellu viia riiklikult seatud hariduslikke eesmärke[2].

Jõgevamaa Gümnaasiumi siht on olla Eesti parim kool.

Kooli põhiväärtused

1. Väärikus – Olen usaldusväärne ja vastutan oma sõnade, valikute ning käitumise eest. Suhtlen inimestega avatult, sõbralikult ja viisakalt. Riietun vastavalt sündmusele.

2. Ettevõtlikkus – Sean endale eesmärke ja viin need ellu. Planeerin oma aega. Otsin probleemidele lahendusi. Olen valmis koostööks. Olen valmis proovima erinevaid lahendusi. Olen huvitatud uutest kogemustest. Osalen kooli üritustel ja olen aktiivne ka väljaspool kooli.

3. Hoolivus – Hoolin iseendast ja inimestest minu ümber. Minu jaoks on olulised head suhted inimeste vahel. Olen abivalmis, valmis kuulama, mõistma ja abistama.

4. Tervis – Hoolitsen oma füüsilise ja vaimse tervise eest. Toitun tervislikult, liigun ja teen sporti, hoolitsen hügieeni eest. Puhkan piisavalt.

5. Isamaalisus – Eesti Vabariik on minu kodumaa ning ma armastan ja austan seda. Hoian au sees Eesti rahvussümboleid, eesti keelt ja kultuuri.

Jõgevamaa Gümnaasiumi põhimõtted

1. Toetada õppija terviklikku arengut.

2. Lõimitud õpetus on parem kui lõimimata.

3. Õpetada õppijat tegema valikuid ning vastutama oma valikute eest.

4. Juhendatud õppes osalemise aeg on väga väärtuslik.

5. Probleemide lahendamist tuleb alustada sellelt tasandilt, kus probleem tekkis.

6. Hea mõte on lühike, täpne ja selge.

Arengukava perioodi 2014-2017 eesmärgid

1. Koolis on Eesti parim õppesüsteem, mis toetab maksimaalselt õpilaste arengut.

2. Koolis töötavad pädevad ja motiveeritud õpetajad.

3. Koolil on oma sümboolika ja traditsioonid.

4. Koolis on oma kooli tunne ja usaldusväärsed suhted.

5. Õpilastel on suurepärased õpitulemused ja saavutused.

Eesmärkide saavutatust hinnatakse riigigümnaasiumide kvaliteedinäitajate alusel.

 

 

[2] Riigi peamised hariduslikud eesmärgid on määratletud Eesti elukestva õppe strateegias 2020, Põhikooli ja gümnaasiumi seaduses ja Gümnaasiumi riiklikus õppekavas.

 

 

Toimetaja: NELE GRAVERSON